اندازه گیری مقاومت به داروهای ضدسرطان به کمک تراشه

دانشمندان دانشگاه سیمون فریزر نوعی تراشه میکروفلوئیدیک ساخته اند که قادر بهدام انداختن سلولهای سرطانی منفرد بوده و اثر انواع داروهای مهارکننده پمپ جهت رفع مقاومت دارویی را مورد بررسی قرار میدهد.

دانشمندان دانشگاه سیمون فریزر نوعی تراشه میکروفلوئیدیک ساخته اند که قادر بهدام
انداختن سلولهای سرطانی منفرد بوده و اثر انواع داروهای مهارکننده پمپ جهت رفع
مقاومت دارویی را مورد بررسی قرار می دهد.

مقاومت‌های چند دارویی (MDR) یکی از مهمترین دلایل شکست شیمی درمانی سرطان است.
بسیاری از سلول‌های سرطانی مقاوم به دارو، این ویژگی ناخوشایند را به خاطر ساخت
نوعی پمپ دارویی موسوم به گلیکوپروتئین P بدست می‌آورند. گروهی از دانشمندان در
دانشگاه سیمون فریزر نوعی تراشه میکروفلوئیدیک ساخته‌اند که قادر به بدام انداختن
سلولهای سرطانی منفرد بوده و اثر انواع داروهای مهارکننده پمپ جهت رفع مقاومت
دارویی را مورد بررسی قرار می دهد. این آزمایشگاه بر روی تراشه جدید جهت مطالعه
مقاومت چند دارویی و انتخاب درمان مناسب جهت بیماران بسیار مفید خواهد بود.