سنتز آزمایشگاهی نانوذرات آهن به روش رسوب‌دهی شیمیایی

مهندس زارعی در طی پروژه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر صراف ماموری موفق به سنتز نانوذرات آهن به روش رسوب‌دهی شیمیایی در دانشگاه تربیت مدرس شدند. ایشان در گفتگو با بخش اخبار سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو گفتند: – در این تحقیق نانوذرات آهن با متوسط اندازه ذره ۷۰ نانومتر به روش شیمیایی در فاز مایع تولید گردید.

استفاده از نانوذرات آهن در کاربردهای زیست‌محیطی، بیولوژیکی و الکترونیک موجب
توسعه آن در دهه اخیر شده است. نانوذرات آهن با توزیع باریک می‌توانند به‌عنوان
بلوک‌های ساختمانی در سنتز فیلم‌های نازکی از نانوکریستال‌های فرومغناطیسی به‌عنوان
پایه‌ای برای ابزارهای مغناطیسی ذخیره اطلاعات، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با
اتصال گونه‌های دارویی به سطح نانوذرات آهن و تحت میدان مغناطیسی مستقیم، این ذرات
به‌طور ویژه‌ای به غده سرطانی متصل شده و تحت میدان خارجی حرارت‌دهی می‌شوند که در
نهایت منجر به از بین رفتن حرارتی غده می‌گردد.

مهندس زارعی در طی پروژه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر صراف ماموری موفق به
سنتز نانوذرات آهن به روش رسوب‌دهی شیمیایی در دانشگاه تربیت مدرس شد. ایشان در
گفتگو با بخش اخبار سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو گفتند: “در این تحقیق
نانوذرات آهن با متوسط اندازه ذره ۷۰ نانومتر به روش شیمیایی در فاز مایع تولید
گردید. مهمترین راهبرد در نظر گرفته شده در این فرایند اصلاح سطحی با استفاده از
مولکول‌های آلی بزرگ است به‌طوری‌که نانوذرات سنتز شده مقاومت قابل توجهی در مقابل
اکسیداسیون داشته باشند. همچنین با توجه به کنترل تراکم اتم‌ها در این فرآیند و
دستیابی به‌اندازه مطلوب و توزیع اندازه ذرات باریک نانوذرات آهن خواص مغناطیسی و
شیمیایی بسیار مطلوبی مشاهده گردید.

فرآیند تولید نانوذرات آهن با استفاده از کربونیل آهن مایع (Fe (CO) 5) و هیدروکربن
غیراشباع کروزن (C12-C15) به عنوان مواد اولیه و در یک سیستم گاز بی‌اثر به روش
تزریق به محلول گرم انجام شد”.

لازم به ذکر است که نانوذرات آهن سنتز شده در این پژوهش آزمایشگاهی، در مقایسه با
پودر آهن میکرو مقیاس و یا گرانول، واکنش‌پذیری بسیار بالایی نسبت به ترکیبات آلی
کلردار دارند. مکانیزم موجود جهت کلرزدایی از ترکیبات آلی؛ انتقال الکترون از
نانوذرات آهن به مولکول‌های آلی متصل شده به سطح ذره و آزاد شدن یون‌های کلرید و
تشکیل هیدروکربن‌ها می‌باشد. در ضمن جلسه دفاعیه این پایان‌نامه ۲۴/۴/۸۷ در دانشگاه
تربیت مدرس برگزار گردید.