تأمین مالی مرحله دوم برنامه ملی علم و فناوری‌‌نانوی تایوان

بر اساس برنامه‌ای که کمیتة ملی علوم کشور تایوان پیشنهاد کرده‌است، این کشور مبلغ 23 میلیارد دلار برای تأمین مالی مرحلة دوم برنامة ملی علم و فناوری‌‌نانوی این کشور را اختصاص خواهد داد.

بر اساس برنامه‌ای که کمیتة ملی علوم کشور تایوان پیشنهاد کرده‌است، این کشور مبلغ
23 میلیارد دلار برای تأمین مالی مرحلة دوم برنامة ملی علم و فناوری‌‌نانوی این
کشور را اختصاص خواهد داد.

دولت تایوان برنامه‌ریزی کرده‌است تا مبلغ 23 میلیارد دلار(726 میلیون دلار آمریکا)
برای تأمین مالی مرحلة دوم برنامة ملی علم و فناوری‌‌نانوی این کشور اختصاص دهد.
این برنامه ـ که برای سال 2014-2009 طراحی شده‌است ـ در کمیتة ملی علوم این کشور
پیشنهاد شده‌است.
میزان بودجة مرحلة اول برنامة علم و فناوری‌‌نانو ـ که در سال 2003 آغاز گردید ـ
8/17 میلیارد دلار تایوان بوده‌است که دورة زمانی آن تا پایان سال جاری میلادی تمام
می‌شود.
برخی از دستاوردهای مرحلة اول برنامة ملی علم و فناوری‌نانو این کشور عبارتند از:

• انتشار بیش از چهار هزار مقاله علمی- تحقیقاتی تا به‌ امروز؛
• آغاز به کار ده‌ها گروه تحقیقاتی برجسته در زمینة فناوری‌نانو؛
• تقویت روابط بین صنعت، دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی.
به گفتة وو ماو کوان، رئیس مؤسسة فیزیک ـ که زیر نظر مؤسسة تحقیقاتی سینیکاست ـ
دست‌اندرکاران این برنامه هم‌اکنون مشغول تدوین چارچوب مرحلة بعدی برنامه هستند.
این افراد به دنبال تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای حمایت مالی بیشتر از آنها
هستند.
به گفتة وو، اولویت‌های تحقیقاتی مرحلة بعدی برنامة علم و فناوری‌نانوی تایوان
موارد زیر خواهند بود:
• نانوالکترونیک؛
• فناوری اُپتوالکترونیک؛
• تجهیزات نانومقیاس؛
• فناوری‌نانو برای انرژی و کاربردهای زیست‌محیطی؛
• تحقیقات بیوپزشکی نانومقیاس؛
• فناوری‌های مختلف مورد استفاده در صنایع سنتی و صنایع با پتانسیل بالا.
به گفتة مقامات کمیتة ملی علوم، تاکنون برخی از پروژه‌های تحقیقاتی در چارچوب مرحلة
اول این برنامه تکمیل شده‌اند که عبارتند از: شبیه‌سازی مدارها و الگوهای تشریح ژن
در دروسوفیلای مغز، داروسازی هدفمند برای دیابت، و مواد متخلخل نانو برای سلول‌سازی
و ژن‌درمانی.
همچنین برخی از این پروژه‌ها نیز در مرحلة تولید صنعتی یا تولید انبوه هستند که
عبارتند از: مواد مختلف، تجهیزات، ماشین‌آلات، عناصر و تجهیزاتی که از فناوری‌نانو
استفاده می‌کنند.