انتشار گزارش بودجة سال مالی 2009، پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا

کمیتة فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس(NSET)، خلاصه‌ای از بودجة سال مالی 2009 پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا(NNI) را منتشر کرده‌است که در آن برنامه‌ها و فعالیت‌های 25 سازمان فدرال درگیر در NNI تشریح شده‌‌است.

کمیتة فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس(NSET)، خلاصه‌ای از بودجة سال مالی 2009
پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا(NNI) را منتشر کرده‌است که در آن برنامه‌ها و
فعالیت‌های 25 سازمان فدرال درگیر در NNI تشریح شده‌‌است.

کمیتة فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس(NSET) ـ که از کمیته‌های وابسته به کمیتة
انجمن علوم و فناوری ملی است ـ خلاصه‌ای از بودجة سال مالی 2009 پیشگامی ملی فناوری‌نانوی
آمریکا(NNI) را منتشر کرده‌است.
این گزارش، مکمل بودجة ریاست جمهوری برای سال مالی
2009 است که ضمن ارائة جزئیات بودجة NNI، برنامه‌هایی را که در چارچوب این بودجه
باید اجرا شوند، مشخص کرده‌است.
در این گزارش برنامه‌ها و فعالیت‌های 25 سازمان فدرال درگیر در NNI تشریح شده‌‌است.
میزان بودجة سال مالی 2009 برای برنامة پیشگامی ملی فناوری‌نانو آمریکا، حدود 5/1
میلیارد دلار است که بیانگر رشد پایدار سرمایه‌گذاری در حوزة فناوری‌نانو از طریق
برنامه NNI می‌باشد.
این میزان سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعة فناوری‌نانو طی 9 سال گذشته، نشان‌دهندة
حمایت گسترده کنگره و دولت از پیشگامی ملی فناوری‌نانو در این کشور است.
بر اساس این گزارش برخی از اولویت‌های NNI عبارتند از:
• حمایت گسترده از تحقیقات بنیادی؛
• توسعة زیرساخت‌ها؛
• انتقال فناوری.
 NNI انتظار دارد این حمایت‌ها منجر به پیشرفت‌ها و ایجاد قابلیت‌های گسترده‌شده و
در جهت اولویت‌های ملی باشند.
افزایش سرمایه‌گذاری به‌وسیلة سازمان‌های مأموریت‌گرا در تحقیقات فناوری‌نانو از
سال 2001، نشان‌دهندة شناخت این سازمان‌ها از توانایی فناوری‌نانو است.
برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از:
افزایش حمایت مالی NNI از انجام تحقیقات در زمینة پدیده‌ها و فرایندهای نانومقیاس
بنیادی؛ به طوری که این میزان حمایت از 481 میلیون دلار در سال 2007، به 551 میلیون
دلار در سال 2009 افزایش یافته‌است.
میزان بودجة پیشنهادی، نشان‌دهندة رشد منظم بودجة تحقیقات در زمینة ابزارسازی،
مترولوژی و استانداردهاست، به طوری‌ که میزان بودجة این حوزه‌ها از 53 میلیون دلار
در سال 2007، به 82 میلیون دلار در سال 2009 افزایش یافته‌است و میزان بودجة
تحقیقات نانوساخت هم از 48 میلیون دلار در سال 2007، به 62 میلیون دلار در سال 2009
افزایش یافته‌است.
میزان بودجة پیشنهادی برای تحقیق و توسعه در زمینة ‌ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی(EHS)
در سال 2009 معادل 76 میلیون دلار است، بودجة واقعی این حوزه در سال 2005 حدود 53
میلیون دلار بود.
 رشد منظم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعة EHS نشان‌دهندة توجه
چشمگیر راهبرد NNI به توسعة توانایی انجام تحقیقات باکیفیت بالا در حوزة فناوری‌نانو
است. در جداول این سند، تحقیق و توسعه در زمینة EHS، تحقیقاتی تعریف می‌شوند که هدف
اصلی آن ‌شناسایی ریسک‌های فناوری‌نانو برای سلامت و محیط زیست است.
افزایش منابع مالی تحقیق و توسعه برای وزارت انرژی، مؤسسة ملی استاندارد و فناوری و
بنیاد ملی علوم، نشان‌دهندة تعهد ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری در تحقیقات علوم و
مهندسی فیزیک، به‌عنوان بخشی از پیشگامی رقابت‌پذیری این کشور است.
.