تصویربرداری سه بعدی در اندازه های نانو

بالاترین تفکیک‌پذیری در تصاویر سه‌بعدی از درون سلول‌های منفرد به‌وسیله محققان دانشگاه ماکس پلانک آلمان به‌دست آمده است. با این ابزار امکان تصویربرداری سه بعدی از درون سلول با جزئیات بی مانندی ممکن شده است.


بالاترین تفکیک‌پذیری در تصاویر سه‌بعدی از درون سلول‌های منفرد، به‌وسیله محققان دانشگاه ماکس پلانک آلمان به‌دست آمده است. به عقیده آنها میکروسکوپ پیمایش فلورسانت، تفکیک‌پذیری در حد کمتر از طول موج نور ایجاد می‌کند در نتیجه امکان تصویر‌برداری از درون سلول با جزئیات بی‌مانند ممکن شده است.

تفکیک‌پذیری یک سیستم کانفوکال در حد ۲۰۰ نانومتر در سطح کانونی و ۵۰۰ نانومتر در محور نوری است. ولی در این روش، تفکیک‌پذیری در تمام ابعاد در حد ۴۵-۴۰ نانومتر بدست می‌آیدکه به عقیده محققان قابل بهبود است.

روش تصویر‌برداری سه‌بعدی تنها روش مرئی‌سازی غیر تهاجمی درون سلولی است. تفکیک‌پذیری سه‌بعدی همانند به‌‌کارگیری میکروسکوپ الکترونی است با این مزیت که در آن امکان به‌کارگیری برچسب‌های فلورسانت جهت شناسایی پروتئین‌های خاص فراهم شده است.

ابزار ساخته شده شامل یک میکروسکوپ فلورسانت مبتنی بر لنز است که در آن از اصول اساسی دو روش میکروسکوپ موجود به‌طور هم‌زمان استفاده می‌شود. آنها با تلفیق روش‌های میکروسکوپی STED و ۴Pi جهت فشرده سازی نقطه فلورسانت به ابعاد زیر شکست، به‌‌‌روش میکروسکوپی موثری که isoSTED نامیده شده، دست یافتند. در این روش پالس‌های بسیار کوتاه لیزر باعث تحریک بر چسب فلورسانت متصل شده به نمونه مورد مطالعه می‌شود و به‌دنبال این پالس تحریکی، یک پالس تخلیه ای ایجاد می‌گردد که منطبق بر خط تابش بر چسب فلورسانت است. این پالس تخلیه‌ای باعث تابش تحریکی شده که خود موجب حرکت الکترون ها از حالت تحریک شده (که در آن تابش فلورسانس اتفاق می‌افتد) به سطوح انرژی پائین‌تر می‌گردد. این کار باعث کاهش اندازه نقطه ناحیه تحریکی شده و تفکیک پذیری را افزایش می‌دهد.

نتایج این مطالعه در مجله Nature Methods منتشر شده است.