ساخت نخستین انبرک‌های نوری نانومقیاس

انبرک‌های نوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدرن کنونی در زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی هستند و از آنها می‌توان برای به دام انداختن و جابه‌جایی ذرات میکرونی استفاده کرد؛ با این حال تاکنون امکان کاربرد آنها در مقیاس نانو وجود نداشت. اخیراً گروهی از دانشمندان انگلیسی برای نخستین بار نوعی انبرک نوری نانومقیاس ستونی ساختند که با استفاده از آن امکان دستکاری سلول‌های زیستی شکننده و ایجاد ساختارهایی جدید با استفاده از نانوبلوک‌های سازنده فراهم می‌شود.

انبرک‌های نوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدرن کنونی در زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی
هستند و از آنها می‌توان برای به‌دام انداختن و جابه‌جایی ذرات میکرونی استفاده کرد؛
با این حال تاکنون امکان کاربرد آنها در مقیاس نانو وجود نداشت. اخیراً گروهی از
دانشمندان انگلیسی برای نخستین بار نوعی انبرک نوری نانومقیاس ستونی ساختند که با
استفاده از آن امکان دستکاری سلول‌های زیستی شکننده و ایجاد ساختارهایی جدید با
استفاده از نانوبلوک‌های سازنده فراهم می‌شود.

در این روش با استفاده از فوتون‌های مجازی حاصل از پلاسمای الکترونی، نانوذرات در
شکاف‌های یک زیرلایه نانوساختاری (متشکل از آرایه منظمی از زوج‌های نانوستونی) به‌دام
می‌افتند.

این محققان در آزمایش خود موفق شدند مهره‌های پلی استیرنی به قطر ۲۰۰ نانومتر را با
دقتی ده برابر روش‌های معمولی در نزدیکی سطحی با دو لایه از این نانوستون‌ها قرار
دهند.

از این انبرک‌های نوری در رشته‌هایی؛ از قبیل نانومهندسی، نانوفیزیک و نانوزیست‌شناسی
می‌توان استفاده کرد؛ مثلاً به کمک آن می‌توان زیست‌حسگری ساخت که بتواند نانوذرات
موجود در یک محل را برداشته و همه را در یک جا جمع‌آوری نماید، همچنین به‌راحتی می‌توان
از این انبرک‌ها در سایر روش‌های اندازه‌گیری، مثل اندازه‌گیری‌های افزایش سطحی
رامان (SERS) نیز استفاده کرد.

این محققان هم‌اکنون در حال بهینه‌سازی ساختار نانوستونی این انبرک‌ها برای استفاده
در کاربردهای بیوفیزیکی هستند و در نظر دارند تا جنبه‌های مختلف دستکاری ذرات متعدد
را با این شیوه مورد مطالعه قرار دهند.

گفتنی است گزارش کامل این تحقیق در نشریه نیچر فوتونیکز منتشر شده‌است.