ماده جدید ضد سرطان برای درمان سرطان لوزالمعده

دانشمندان فرانسوی ماده ضد سرطان جدیدی ساخته‌اند که به‌نظر می‌رسد باعث توقف تکثیر و رشد سلولی تومورها‌ شود. این ماده، نانوذره‌ای است که از قسمتی از سلول تومور حاصل می‌شود. این اولین باری است که از نانوذرات حاصل از تومور برای تحریک مرگ سلول‌های توموری استفاده می‌شود.

دانشمندان فرانسوی ماده ضد سرطان جدیدی ساخته‌اند که به‌نظر می‌رسد باعث توقف تکثیر
و رشد سلولی تومورها‌ شود. این ماده، نانوذره‌ای است که از قسمتی از سلول تومور
حاصل می‌شود. این اولین باری است که از نانوذرات حاصل از تومور برای تحریک مرگ
سلول‌های توموری استفاده می‌شود.

محققان ابتدا قسمتی از غشای سلول‌های توموری را که از سلول‌های سرطان لوزالمعده
جوانه زده بود، جدا کردند. این اگزوزوم‌ها ـ که به نانوذرات لیپیدی تشبیه می‌شوند ـ
لیپوزوم نام دارند. این اگزوزوم‌ها پروتئین‌های مختلفی از غشای سلول‌های توموری بر
روی خود دارند. بعد از خالص کردن نانوذرات، محققان آنها را با سلول‌های توموری
مواجه کردند که به نسبت میزان نانوذرات اضافه‌شده، مرگ سلولی تحریک می‌شد. زمانی‌که
این نانوذرات به سلول‌های عادی اضافه می‌شدند، اثری روی آنها نمی‌گذاشتند.

مطالعات بیشتر نشان داد که این نانوذرات آپاپتوز را تحریک می‌کند، ولی این تحریک با
مسیر تحریکی که بیشتر داروهای ضد سرطان از آن استفاده می‌کنند، متفاوت است. ساز و
کار دقیقی که نانوذرات عمل سلول‌کشی خود را از طریق آن اعمال می‌کنند، نامعلوم است.