رقابتی کردن تولید انرژی خورشیدی با استفاده از فناوری‌نانو

کاربردهای فناوری‌نانو در حوزة انرژی باعث بهره‌برداری از این منبع عظیم انرژی به‌وسیلة کشورهای مختلف برای رفع نیازهای فزایندة آنها می‌شود.

کاربردهای فناوری‌نانو در حوزة انرژی باعث بهره‌برداری از این منبع عظیم انرژی به‌وسیلة
کشورهای مختلف برای رفع نیازهای فزایندة آنها می‌شود.

انرژی خورشیدی برای رفع تقاضای فزایندة کشورهای جهان به انرژی کافی است، اما تاکنون
کشورهای مختلف قادر به ‌استفاده از این منبع عظیم انرژی نشده‌اند. همینک کاربرد
جدید فناوری‌نانو برای عملکرد کالکتورهای خورشیدی، پتانسیل واقعی را برای تولید در
مقیاس انبوه الکتریسیته، فراهم کرده‌است.
پیل‌های فتوولتایک ـ که عمدتاً از سیلیکون ساخته می‌شوند ـ انرژی آزاد خورشیدی را
به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. پرفسور کیث برن هام و گروه تحقیقاتی وی در کالج
imperial لندن، در زمینة چگونگی استفاده از فناوری‌نانو برای ساخت فتوولتایکس‌ها،
برای افزایش کارایی و کاهش هزینة پیل‌های خورشیدی، فعالیت می‌کنند.
شرکت زایشی Quantasol ـ که در ژوئن سال 2007 ایجاد شده‌است ـ به دنبال ارائة
راهکارهای فتوولتایک نسل دوم برای بازار تولید انرژی است.