کاربردهای زیست‌پزشکی فناوری‌نانو

عنوان: Biomedical Applications of Nanotechnology
نویسنده(گان) : Vinod D. Labhasetwar, Diandra L. Leslie-Pelecky
شماره شابک: ۰۴۷۱۷۲۲۴۲۱
تعداد صفحات: ۲۴۹
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-Interscience
قیمت: ۹۹دلار

عنوان: Biomedical Applications of Nanotechnology
نویسنده(گان) : Vinod D. Labhasetwar, Diandra L. Leslie-Pelecky
شماره شابک: ۰۴۷۱۷۲۲۴۲۱
تعداد صفحات: ۲۴۹
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-Interscience
قیمت: ۹۹دلار
 

 فناوری‌نانو در بسیاری از زمینه‌ها سریعاً در حال رشد و پیشرفت است. این کتاب،
مروری جامع و کامل بر جنبه‌های مختلف فناوری‌نانو از نقطه‌نظر کاربردهای زیست‌پزشکی
را فراهم می‌آورد. فصل‌های مختلف این کتاب با همکاری دانشمندان برجسته، نوشته شده‌است
و حاوی جداول و شکل‌های متعددی است. علاوه ‌بر این، این کتاب در برگیرنده موارد زیر
است:
مروری بر پیشرفت‌های جدید در طراحی فناوری‌های نانو مختلف بر پایه نوکلئیک اسید،
پلیمرها، بیومواد و فلزات؛
بحث بر روی فناوری‌نانو در زیست‌پزشکی و در زمینه‌هایی مثل انتقال دارو و ژن؛
پوشش پیشرفت‌های صورت‌گرفته در تصویربرداری و تشخیص بیماری‌ها؛
وجود فصلی در مورد جنبه‌های نانوسم‌شناسی.
این کتاب، مرجع مناسبی برای محققان صنایع داروسازی و زیست‌فناوری، مهندسان زیست‌پزشکی،
دانشمندان داروسازی، داروشناسان، دانشمندان علم مواد، و سیاست‌گذارانی است که نیاز
به درک پتانسیل و توان فناوری‌نانو دارند.

فهرست مطالب
کاربردهای زیست‌شناختی نانوسیم‌های مغناطیسی چند کارکردی؛
انتقال اسید نوکلئیک و انتقال موضعی با نانوذرات مغناطیسی؛
نانوذرات مغناطیسی در تشخیص سرطان و عملیات فوق گرمایی(هایپرترمیک)؛
حرکت براونی در دریافت‌های زیست‌شناختی؛
دندریمرها و پلیمرهای فوق شاخه‌ای برای دارورسانی؛
نانوژل‌ها: شیمی دارورسانی؛
نانوذرات طلای نشان‌گذاری‌شده برای تصویربرداری و درمان؛
عناصر پایه نانوساختارهای اسید نوکلئیک: توسعه ترمودینامیک‌های درون مولکولی گروه‌های
DNA؛
نانوسم‌شناسی.