کاربرد فناوری‌نانو در ترمیم ترک‌ها

متخصصان هوا ـ فضا در آمریکا پس انجام تحقیقی به این نتیجه رسیده‌اند که نانولوله‌های کربنی چندجداره از قابلیت خوبی در جلوگیری از ترک و شکست کامپوزیت‌های اپوکسی برخوردارند. آنها دریافتند که افزودن نانولوله‌های کربنی چندجداره تا ۲۰ برابر بیش از اپوکسی‌های معمولی جلوی پیشرفت و گسترش ترک را می‌گیرد.

متخصصان هوا ـ فضا در آمریکا پس انجام تحقیقی به این نتیجه رسیده‌اند
که نانولوله‌های کربنی چندجداره از قابلیت خوبی در جلوگیری از ترک و
شکست کامپوزیت‌های اپوکسی برخوردارند. آنها دریافتند که افزودن
نانولوله‌های کربنی چندجداره تا ۲۰ برابر بیش از اپوکسی‌های معمولی
جلوی پیشرفت و گسترش ترک را می‌گیرد.

این محققان نانولوله‌هایی با قطرها و طول‌های مختلف را به کمک
استاندارد ASTM بررسی کرده، دریافتند که بهترین نتیجه در این خصوص به
نانولوله‌هایی مربوط می‌شوند که از بالاترین نسبت طول به عرض
برخوردارند، همچنین دریافتند که پوشاندن نانولوله‌ها با روکش بسیار
نازکی از PMMA ـ که انرژی سطحی کمی دارد ـ پراکندگی آنها را ساده‌تر
می‌کند. این محققان موفق شدند تنها با افزودن نانولوله‌های چندجداره به
مقدار ۲۵/۰ درصد وزن ماده پرکننده، رشد ترک‌ها را تا بیست برابر کاهش
دهند و در تصاویر AFM حاصل از این آزمایش نیز مشخص شد که نانولوله‌های
روکش‌دار قبل از مخلوط شدن با اپوکسی، یکنواخت‌تر از نانولوله‌های بدون
روکش در این حلال پخش می‌شوند.

گزارشی از این تحقیق در نشریه Nanotechnology منتشر شده‌است.