استفاده از فناوری‌نانو در خنک کردن LEDها

گروهی از دانشمندان چینی با انجام تحقیقی موفق شدند تا از نانولوله‌های کربنی به‌عنوان ماده فصل مشترک گرمایی در نمایشگرهای HB-LED استفاده کنند و به این ترتیب محدوده پاسخ نوری این نمایشگرها را به جریانی ازmA 700 به mA 900 افزایش دهند

گروهی از دانشمندان چینی با انجام تحقیقی موفق شدند تا از نانولوله‌های کربنی به‌عنوان
ماده فصل مشترک گرمایی در نمایشگرهای HB-LED استفاده کنند و به این ترتیب محدوده
پاسخ نوری این نمایشگرها را به جریانی از۷۰۰ mA به ۹۰۰ mA افزایش دهند.

بازدهی، قابلیت اطمینان و رنگ ابزارهای نوری حالت جامد، بستگی زیادی به کنترل موفق
حرارت آنها دارد و نانولوله‌های کربنی ـ با توجه به خواص حرارتی بسیار خوبی که
دارند ـ می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند. این محققان با انجام آزمایش‌هایی
دریافتند که مقاومت متوسط گرمایی فصل مشترک نانولوله کربنی تنها در حد ۷ mm2kw-1
است؛ این در حالی است که این کمیت بدون استفاده ار نانولوله‌های کربنی به۱۰۷ mm2kw-1
می‌رسد. این فصل مشترک حرارتی جدید شامل آرایه‌های هم‌راستایی از نانولوله‌های
کربنی است که به شیوه رسوب‌دهی شیمیایی بخار تقویت‌شده با پلاسما، ایجاد شده‌اند.
فیلم تولیدشده به این روش از استحکام بالایی برخوردار است و حداقل بدون هیچ آسیب
فشار تا ۰/۲ MPa را ـ که در بسته‌بندی الکترونیک کافی است ـ به‌راحتی تحمل می‌کند.

هم‌اکنون این محققان در حال بررسی بیشتر عملکرد حرارتی این بسته هستند و سعی دارند
تا پیوند بین این فصل مشترک حرارتی و سطوح متصل به آن را بهبود دهند. گزارش این
تحقیق را می‌توانید در نشریه Nanotechnology مطالعه کنید.