ابداع روشی جدید در ساخت پیل‌های خورشیدی پلاستیکی

توسعه دستگاه‌های الکترونیکی پلاستیکی؛ از قبیل پیل‌های خورشیدی پلاستیکی، و نوع جدیدی از ترانزیستورهای کارامد و ارزان، هزینه استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی را تا حد زیادی کاهش داده، به تجاری شدن آن کمک خواهد کرد.

توسعه دستگاه‌های الکترونیکی پلاستیکی؛ از قبیل پیل‌های خورشیدی پلاستیکی، و نوع
جدیدی از ترانزیستورهای کارامد و ارزان، هزینه استفاده از انرژی تجدیدپذیر
خورشیدی را تا حد زیادی کاهش داده، به تجاری شدن آن کمک خواهد کرد. به همین
منظور گروهی از دانشمندان اروپایی با حمایت بنیاد ملی علوم این اتحادیه، در یک
طرح تحقیقاتی مشترک با استفاده از شیوه‌ای تحلیلی و به‌کارگیری میکروسکوپ
KPFM(نوعی میکروسکوپ اپتیکی پبشرفته که علاوه بر داشتن تمامی ویژگی‌های AFM، یک
پتانسیل الکتریکی هم به پروب آن اعمال می‌شود که به کمک آن می‌توان شکل، خواص
الکترونیکی، ترکیب و تابع کار سطح نمونه را تعیین کرد)، به تحلیل مواد و نگاشت
خواص الکتریکی آنها با دقت نانوسکوپی پرداختند. آنها با هدف یافتن
نانوساختارهای جدید برای کاربرد در الکترونیک آلی، نمونه‌ها و ساختارهای زیادی
را در اندازه‌های مختلف(از میکرومتر تا نانومتر) آزمایش کردند، همچنین آنها با
این میکروسکوپ به مطالعه مواد فوتوولتائیک آلی؛ از قبیل پلیمرهای پلی‌ایزوسیانوپپتید
و مولکول‌های آلی پریلن- بیس(دی کربوکسیمید) پرداخته، دریافتند که به این ترتیب
می‌توان صدها نانوسیم جاذب نور تولید نمود که فعالیت فوتوولتائیک آنها مستقیماً
با استفاده از KPFMقابل مشاهده است. به عقیده این دانشمندان، با این آزمایش‌ها
می‌توان به روش‌های جدیدی در ساخت پیل‌های خورشیدی پلاستیکی دست یافت.