حمایت های ستاد در شهریورماه 1387 (بخش اول)

درشهریور ماه 1387، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، 139 مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد 15مورد مردود، 10 مورد ناقص و114مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

درشهریور ماه 1387، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، 193 مورد از درخواست‌های
دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد 15مورد مردود، 20 مورد ناقص
و158مورد
قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

104مورد
پایان نامه کارشناسی ارشد

18 مورد
پایان نامه دکتری

27 مورد مقاله
ISI


2مورد مقاله علمی- پژوهشی

7مورد
شرکت در کنگره خارج از کشور

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر
بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@nano.ir
می باشند.