حمایت های ستاد در شهریورماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

درشهریور ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۳۹ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۵مورد مردود، ۱۰ مورد ناقص و۱۱۴مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

درشهریور ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۹۳ مورد از درخواست‌های
دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۵مورد مردود، ۲۰ مورد ناقص
و۱۵۸مورد
قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۱۰۴مورد
پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۸ مورد
پایان نامه دکتری

۲۷ مورد مقاله
ISI


۲مورد مقاله علمی- پژوهشی

۷مورد
شرکت در کنگره خارج از کشور

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر
بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@nano.ir
می باشند.