گزارشی از برگزاری کارگاه آموزشی STM

کارگاه آموزشی STM، ساعت ۱۳:۳۰ در دومین روز نمایشگاه، سه شنبه ۲۳ مهرماه در سالن کنفرانس برگزار شد. در این کارگاه نمایندگانی از شرکت های ایران خودرو، شرکت پرتوشیمی و … و دانشجویان حضور داشتند. در این کارگاه، شرح کلی دستگاه میکروسکوپ روبشی تونلی(STM)، عملکرد آن، قسمت های مکانیکی دستگاه مانند انواع سوزن های مورد استفاده در دستگاه، طرز تهی&#۱۷۲۸ سوزن آنها و تهی&#۱۷۲۸ نمونه ها برای اسکن کردن آنها ، نرم افزار مورد استفاده در این دستگاه کاملا توضیح داده شد و همچنین از سطح یک DVD در همین کارگاه اسکن گرفته و نمایش داده شد.

کارگاه آموزشی STM، ساعت ۱۳:۳۰ در دومین روز نمایشگاه، سه شنبه ۲۳ مهرماه در سالن
کنفرانس برگزار شد. در این کارگاه نمایندگانی از شرکت های ایران خودرو، شرکت
پرتوشیمی و … و دانشجویان حضور داشتند. در این کارگاه، شرح کلی دستگاه میکروسکوپ
روبشی تونلی(STM)، عملکرد آن، قسمت های مکانیکی دستگاه مانند انواع سوزن های مورد
استفاده در دستگاه، طرز تهیۀ سوزن  آنها و تهیۀ نمونه ها برای اسکن کردن آنها
، نرم افزار مورد استفاده در این دستگاه کاملا توضیح داده  شد و همچنین از سطح
یک DVD در همین کارگاه اسکن گرفته و نمایش داده  شد.

میکروسکوپ  روبشی  تونلی(STM)،
دستگاهی است که در بررسی ساختار و برخی از خواص سطوح مواد رسانا، لایه
های نازک نارسانا که روی زیرلایۀ رسانا، لایه نشانی شده اند،(در حد
ابعاد زیر نانومتر) استفاده می شود. مبنای اندازه گیری هندسه و خواص
سطحی در این دستگاه بر این واقعیت استوار است که هرگاه فاصلۀ یک سوزن
تیز رسانا از یک سطح رسانا حدود چند آنگستروم باشد(متصل نشوند) و
اختلاف ولتاژی به بزرگی چند ده میلی ولت به آن اعمال شود، جریان
الکتریکی ای حدود چندنانوآمپر بین سوزن و سطح برقرار می شود. به این
پدیده در اصطلاح”جریان تونل زنی” گفته می شود. خواصی از سطح که STM
مستقیما آن را تعیین می کند، عبارتند از: توپوگرافی هندسی سطح، تابع
کار نقاط مختلف سطح، چگالی حالات انرژی نقاط مختلف سطح، ترازهای
ارتعاشی نقاط مختلف سطح و حوزه های مغناطیسی سطوح.
گزارشگر: مینا علیانی