نانوذرات هدفمند و ایجاد تصویر سه‌‌‌‌بعدی از رگ‌‌‌‌های خونی تومور

دانشمندان موفق شدند به‌وسیله نانوذرات حاوی یون‌‌‌‌های گادولینیوم و پپتیدی(که نسبت به پروتئین اینتگرین a5b1 و اینتگرین avb3، هدفمند هستند) تصویر سه‌‌‌‌بعدی MRI از رگ‌‌‌‌های خونی تازه تومور جامد را به دست آورند.

دانشمندان موفق شدند به‌وسیله نانوذرات حاوی یون‌‌‌‌های گادولینیوم و پپتیدی(که
نسبت به پروتئین اینتگرین a5b1 و اینتگرین avb3، هدفمند هستند) تصویر
سه‌‌‌‌بعدی MRI از رگ‌‌‌‌های خونی تازه تومور جامد را به دست آورند.

یکی از خصوصیات بارز تومورهای جامد، توسعه شبکه جدیدی از رگ‌‌‌‌های خونی است؛
این رگ‌‌‌‌ها به سلول‌‌‌‌های بدخیم(که سریعاً در حال تکثیرند) غذا
می‌‌‌‌رسانند. دانشمندان توانسته‌اند تا با استفاده از نانوذراتی هدفمند، یک
تصویر سه‌‌‌‌بعدی از رگ‌‌‌‌زایی القاشده به‌وسیله تومور و اثر دارو‌ـ‌درمانی را
روی این رگ‌‌‌‌های جدید به دست آورند.

این محققان نانوذرات پرفلورینی‌ ساختند که حاوی یون‌‌‌‌های گادولینیوم بود و
روکشی پپتیدی داشت. گادولینیوم موجود در این ترکیب، باعث تقویت سیگنال MRI
می‌‌‌‌گردد، پپتید موجود هم با اتصال به پروتئین اینتگرین a5b1 در دیواره
رگ‌‌‌‌های خونی جدید، ذره را هدفمند می‌‌‌‌کند. برای مقایسه دو نانوذره دیگر
طراحی شد: اولی به جای روکش فوق، روکش پپتیدی داشت که به اینتگرین a5b1 متصل
نمی‌‌‌‌شد و دومی هم با یک مولکول کوچک آلی پوشانده شده بود که هم به اینتگرین
a5b1 و هم به اینتگرین avb3 متصل می‌‌‌‌شد.

تزریق نانوذره‌‌‌‌ای که به اینتگرین a5b1 وصل می‌‌‌‌شد، منجر به ایجاد تصویری
سه‌‌‌‌بعدی از رگ‌‌‌‌های خونی تومور در موش شد و محققان نیز با استفاده از این
تصویر قادر به شناسایی تمام رگ‌‌‌‌های خونی اطراف تومور می‌‌‌‌شدند. نتیجه حاصل
از تصویر MRI بعد از جراحی موش از سوی مطالعات میکروسکوپی تأیید گردید.

پس از آن محققان نانوذرات حامل داروی فومی‌‌‌‌ژیلین را به موش تزریق کردند. این
دارو باعث جلوگیری از رشد رگ‌های خونی می‌‌‌‌شود. گروهی از این ذرات با پپتیدی
که اینتگرین a5b1 را مورد هدف قرار می‌‌‌‌داد، پوشیده شد و گروه دیگر با یک
مولکول کوچک آلی که هم به اینتگرین a5b1 و هم به اینتگرین avb3 متصل می‌‌‌‌شد.
بعد از آن دانشمندان به کمک نانوذراتی که سیگنال MRI تقویت می‌‌‌‌کرد و توانای
هدف قرار دادن اینتگرین a5b1 و اینتگرین avb3 را داشت، تغییرات درمانی ایجادشده
به‌وسیله نانوذرات حامل داروی فومی‌‌‌‌ژیلین را ردیابی کردند. نتایج حاکی از از
بین رفتن رگ‌‌‌‌زایی تومورها بود. برای مقایسه نانوذراتی را که فقط به اینتگرین
a5b1 متصل می‌‌‌‌شدند، امتحان کردند که البته تأثیر چندانی نداشت و نانوذراتی
هم که هدفمند نبودند در کاهش رگ‌‌‌‌زایی کاملاً بی‌‌‌‌تأثیر بودند.