نانومکانیک و مواد؛ تئوری، روش‌های چندمقیاس و کاربردها

عنوان: Nano Mechanics and Materials: Theory, Multiscale Methods and Applications
نویسنده (گان): Wing Kam Liu, Eduard G. Karpov, Harold S. Park
شماره شابک: ۰۴۷۰۰۱۸۵۱۸
تعداد صفحات: ۳۳۴
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Wiley
قیمت: ۱۳۰ دلار

عنوان: Nano Mechanics and Materials: Theory, Multiscale Methods and
Applications
نویسنده (گان): Wing Kam Liu, Eduard G. Karpov, Harold S. Park
شماره شابک: ۰۴۷۰۰۱۸۵۱۸
تعداد صفحات: ۳۳۴
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Wiley
قیمت: ۱۳۰ دلار
 
این کتاب به بررسی و مشخصه‌یابی رفتار مکانیکی اتم‌های منفرد، سیستم‌ها و
ساختارها در پاسخ به انواع نیروهای مختلف و شرایط بارگذاری، پرداخته‌است. با
استفاده از این کتاب محققان درباره مفاهیم پایه‌ای در مورد نانومکانیک و مواد؛
به‌ویژه در مورد مدل‌سازی آنها به‌وسیله روش‌های چندمقیاسی، آگاهی پیدا می‌کنند.
این کتاب به‌طور سیستماتیک حاوی مباحث نظری موجود درباره سیستم‌های چند مقیاس و
چند ذره‌ای بوده و روش‌های چند مقیاسی را معرفی می‌کند و در پایان، به
کاربردهای نانوساختارها و مواد زیست‌تقلیدی اشاره می‌کند.
فهرست مطالب
۱٫ مقدمه؛ ۲٫ دینامیک مولکولی کلاسیک؛ ۳٫ مکانیک شبکه؛
۴٫ روش‌های ترمودینامیکی و مکانیک استاتیکی؛
۵٫ مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مقیاس چندگانه؛
۶٫ مقدمه‌ای بر مقیاس پل‌بندی؛
۷٫ مثال‌هایی از مقیاس عددی پل‌بندی؛
۸٫ شرایط مرزی MD مجاور غیر نزدیک؛
۹٫ روش‌های چندمقیاسی برای طراحی مواد؛
۱۰٫ فصل مشترک بیوو نانو.