تصویربرداری از تومورهای سرطانی با کمک نانوذرات

محققان ایندوساینین سبز را به‌عنوان رنگهای فلورسانت NIH در نانوذرات فسفات کلسیم زیستتخریبپذیر کپسوله کردند و از آن در ایجاد تصویر near infrared bioimaging بهتر استفاده کردند، همچنین به کمک نیروهای واندروالس قوی روش جدیدی را برای ساخت نانوذرات ابداع کردند.

محققان ایندوساینین سبز را به‌عنوان رنگ‌های فلورسانت NIH در نانوذرات فسفات کلسیم زیست‌تخریب‌پذیر کپسوله کردند و از آن در ایجاد تصویر near infrared bioimaging بهتر استفاده کردند، همچنین به کمک نیروهای واندروالس قوی روش جدیدی را برای ساخت نانوذرات ابداع کردند.
یکی از اهداف فناوری‌نانو تشخیص هرچه زودتر بیماری‌هاست. روش‌های تصویربرداری امروزی(از قبیل X-Rays و MRI ) محدودیت‌هایی دارند که از آن جمله می‌توان به اندازه تومور قابل تشخیص، عمل نفوذ اشعه در بدن و عوارض جانبی آنها اشاره کرد. روش دیگر تصویربرداری، زیست‌تصویربرداری نزدیک فروسرخ(near infrared bioimaging) است. این روش تهاجمی و بدون درد است و از اشعه‌های غیر یونیزان استفاده می‌کند. دانشمندان توانسته‌اند تا از طریق ادغام این روش با نانوذراتی که رنگ‌های فلورسانت NIH را پس می‌دهند(ایندوساینین سبز)، توموری را به قطر پنج سانتی‌متر در یک مدل موش زنده در طول یک دوره چهار روزه و بیشتر تشخیص دهند.
ایندوساینین سبزتنها ماده آلی NIH است که برای استفاده در بدن انسان به‌وسیله FDA تأیید شده‌است. این ماده درون نانوذرات فسفات کلسیم با قطر ۲۰ نانومتر کپسوله شد. نانوذرات فسفات کلسیم زیست‌تخریب‌پذیرند و برخلاف سایر ذراتی که در تصویربرداری و دارورسانی استفاده می‌شوند، به‌صورتی گسترده در جریان خون حضور دارند.
محققان دریافتند که نانوذره آنها از لحاظ کارایی نوری دو برابر و از لحاظ پایداری نوری(photostability) پنج برابر ایندوساینین سبز است.
کار دیگر این محققان، ایجاد روش جدیدی برای ساخت نانوذرات است. این روش HPLC واندروالس نامیده شده‌است. در این فناوری از نیروهای واندروالس قوی که بین ذرات وجود دارد و جدا از نیروهای کوچک واندروالس بین مولکول‌ها، اتم‌ها و یون‌هاست، استفاده شد. قسمت سخت این سنتز، اطمینان از کلوخه نشدن ذرات و قسمت بحرانی آن، شستن تمام محصولات جانبی و اضافی است که در حین سنتز ایجاد می‌شود. در نهایت این سنتز سوسپانسیونی پاک از مولکول‌ها، اتم‌ها و یون‌های شاهد به دست می‌آید.