افزایش اثربخشی داروها با پروتئین‌های جفت‌شده

محققان فرانسوی موفق شدند یک – سوئیچ الکتریکی – را به گروهی از حساس‌ترین پروتئین‌های غشایی متصل نمایند که هدف اصلی بسیاری از داروها هستند.

محققان فرانسوی موفق شدند یک “سوئیچ الکتریکی” را به گروهی از حساس‌ترین پروتئین‌های غشایی متصل نمایند که هدف اصلی بسیاری از داروها هستند.
با اتصال یک لیگاند به یک پروتئین غشایی، این سوئیچ روشن می شود( این پروتئین غشایی را GPCR می‌نامند) در ادامه تغییرات محسوسی در نفوذپذیری غشا شروع می‌شود.
سوئیچ متصل‌شده به GPCR، در واقع یک کانال یونی غشایی است که جریان یون‌ها را از خلال غشا کنترل می‌کند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که نسل جدیدی از زیست‌حسگرها ساخته شوند که توان انتخاب داروها را داشته باشند و در واقع می‌توان از داروها به‌طور هدف‌داری استفاده کرد.
GPCR خانواده بزرگی از گیرنده‌های سلولی موجود در انسان است که برای کنترل پاسخ‌های سلولی در برابر محرک‌های بیرونی و ارتباطات بین سلولی بسیار ضروری است. به همین دلیل هدف اصلی بیش از ۳۰ درصد از کل داروهای موجود در بازار، همین گیرنده‌های GPCRاست.
این محققان فرانسوی این امکان را بررسی کردند که می‌شود یک GPCR را با یک کانال یونی جفت کرد که در این صورت هر دوی آنها به هنگام فعال شدن، تغییر شکل می‌دهند. با این اتفاق کانال یونی باز شده و یک شارش یونی قابل اندازه‌گیری به راه می‌افتد.
مرحله بعدی تحققات، جاسازی یک سیستم پروتئینی در غشاست تا نوعی سیستم خودکار بسازد که مثل زیست‌حسگر عمل کرده و توان انتخاب دارو را داشته باشد.