راه‌اندازی پایگاه‌داده‌ها برای ارزیابی ریسک نانومواد

در حال حاضر محققان می‌توانند تجزیه و تحلیل‌های خود را در زمینه ریسک‌های نانومواد، با ابزار جدیدی که در سایت اینترنتی کمیته بین‌المللی فناوری‌نانو (ICON) راه‌اندازی شده است، انجام دهند.

در حال حاضر محققان میتوانند تجزیه و تحلیلهای خود را در زمینه ریسکهای نانومواد، با ابزار جدیدی که در سایت اینترنتی کمیته بینالمللی فناورینانو (ICON) راه اندازی شده است، انجام دهند.
ابزار تجزیه و تحلیل این پایگاه داده مبنای مناسبی است تا از طریق آن محققان دانشگاههای مختلف جهان، سازمانهای غیردولتی و صنایع دولتی و خصوصی، مقالات و گزارشهای پایگاه داده ICON را در زمینه اثرات ایمنی، سلامت و زیست محیطی نانومواد، تجزیه و تحلیل کنند.
این ابزار مقایسههای تحقیقاتی با هر پایگاه داده دیگری را از طریق شاخصهای ۹ گانه تعیین شده ممکن میسازد. هرشاخص در برگیرنده روندها در طی زمان است.
این پایگاه علاوه بر ارائه لیستی از چکیدههای مقالات که شاخص انتخاب شده کاربر را در نظر میگیرد، به کاربر این اجازه را میدهد تا روند تحقیقات را در طی زمان و بر اساس طبقه تجزیه و تحلیل کند.
ICON یک سازمان بین المللی است که در آن دانشگاهیان، سازمانهای غیردولتی، صنعت و دولت متعهد به توسعه مسوولانه، سودآور و ایمن فناورینانو هستند. پایگاه داده EHS این سازمان که در سال ۲۰۰۵ راه اندازی شد، اولین تلاش بین المللی برای منسجم کردن ادبیات علمی مختلف و گسترده در زمینه اثرات نانوذرات بود. ابزار جدید این پایگاه یکی از عناصر اصلی این پایگاه خواهد بود که هدف از طراحی آن درک بهتر وضعیت فعلی دانش مربوط به ریسک تحقیقات وکمک به شناسایی شکافهای موجود در دانش مورد نیاز جهت بررسی چگونگی حمایت از ارزیابی ریسک دقیق و تلاشهای ارتباطاتی و مدیریتی است.
یک محقق با استفاده از این پایگاه می تواند:
• طبقات را در چارچوب یک دوره زمانی خاص مقایسه کند؛ برای مثال مقالات منتشر شده بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ را انتخاب و مقالاتی را که موضوع آنها به حوزههایی چون کربنهای نانومقیاس، اکسیدها، فلزها و نیمههادیها میشوند را جدا کند.
• پیشرفت انتشارات در یک طبقه خاص بر اساس ماه و سال را مشخص میکند؛ برای مثال تعداد انتشاراتی که کربن های نانومقیاس و اکسیدها را بر اساس سال و ماه بین ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ مطالعه میکنند، را مشخص میکند.
• ایجاد و صدور گزارش های خاص
• انتخاب نتایج یک گزارش برای تهیه لیستی از انتشارات منطبق بر یک شاخص خاص.