نانوذرات باردارشده جامد و مایع در غشای لیپیدی

گروه‌های ترکیبات آلی مانند یخ‌های موجود در یک لیوان آب هستند؛ یعنی همزمان، آب هم به‌صورت مایع و هم به‌صورت جامد دیده می‌شود. محققان دانشگاه ایلینویز با استفاده از نانوذرات باردار دریافتند که راه جدیدی برای تحریک انسجام بیشتر(patchiness) در غشاهای فسفو لیپیدی وجود دارد، به عبارت دیگر روشی برای تثبیت لیپیدهای حساس غشایی از طریق اتصال به نانوذرات باردار کشف کرده‌اند (لیپیدها ساختارهایی هستند که غشاهای زیستی را می‌سازند).

گروه‌های ترکیبات آلی مانند یخ‌های موجود در یک لیوان آب هستند؛ یعنی همزمان،
آب هم به‌صورت مایع و هم به‌صورت جامد دیده می‌شود.

محققان دانشگاه ایلینویز با استفاده از نانوذرات باردار دریافتند که راه جدیدی
برای تحریک انسجام بیشتر(patchiness) در غشاهای فسفو لیپیدی وجود دارد، به
عبارت دیگر روشی برای تثبیت لیپیدهای حساس غشایی از طریق اتصال به نانوذرات
باردار کشف کرده‌اند( لیپیدها ساختارهایی هستند که غشاهای زیستی را می‌سازند).

در این تحقیق از نانوذرات مختلفی استفاده شد؛ ولی معمول‌ترین آنها نانوذرات پلی
استایرن بود که قطری حدود ۲۰ نانومتر دارند. اتصال این نانوذرات باردار به غشا،
موجب تغییر فاز می‌شود؛ در واقع شارژ الکتریکی همانند یک سوئیچ عمل می‌کند.
نانوذراتی که دارای بار منفی هستند، تغییر فاز مایع به جامد، و آن دسته از
نانوذراتی که بار مثبت دارند، تغییر فاز جامد به مایع را به دنبال دارند. از
این خاصیت می‌توان در تنظیم سختی و انسجام غشاها استفاده نمود.

در تحقیقات آینده، اثرات نانوذرات کوچک‌تر و اثرات آنها در سلول‌های زنده،
بررسی خواهد شد، همچنین به‌منظور هدفگیری دقیق‌تر و کارامد‌تر داروها، روش‌های
جدیدی در تثبیت غشاهای زیستی و تغییر فاز آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.