حل بحران انرژی جهان با استفاده از فناوری نانو

فناوری‌‌نانو اساس حل بحران انرژی جهان خواهد بود. این فناوری قادر است نیازهای انرژی جهان را تا سال ۲۰۲۸ از طریق منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، کاملاً رفع کرده و وابستگی دنیا به سوخت‌های فسیلی را قطع کند.

فناوری‌نانو اساس حل بحران انرژی جهان خواهد بود. این فناوری قادر است نیازهای انرژی جهان را تا سال ۲۰۲۸ از طریق منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، کاملاً رفع کرده و وابستگی دنیا به سوخت‌های فسیلی را قطع کند.

در حال حاضر فناوری‌نانو در پانل‌های خورشیدی استفاده می‌شوند و انتظار می رود که با استفاده از کاربردهای مختلف فناوری نانو، نسل‌های جدید پانل‌های خورشیدی که در مقایسه با پانل های موجود کارایی بسیار بالاتری دارند، تولید شود.

انتظار می‌رود در طی ۵ سال آینده هزینه بهره‌برداری از انرژی خورشیدی با سوخت فسیلی برابر شود. در حال حاضر هزینه استفاده از انرژی خورشیدی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و میزان انرژی خورشیدی تولیدی نیز با نرخ نمایی در حال افزایش است. در واقع نرخ بهره‌برداری از انرژی خورشیدی هر دو سال یکبار، دو برابر می‌شود.

یکی دیگر از کاربردهای بسیار خوب فناوری‌نانو، در حوزه ذخیره انرژی است که این امر به افزایش بهره‌وری انرژی خورشیدی کمک می‌کند.

افزایش بی‌سابقه گرمای زمین از پیامدهای استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی است. انتظار می رود که در طی ۲۰ سال آینده با جایگزین شدن کامل انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی این مشکل نیز حل شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این امر ممکن خواهد بود، زیرا در حال حاضر فناوری‌نانو با رشد نمایی در صنایع مختلف توسعه می‌یابد.