نانواپتیک و میکروسکوپ نوری میدان نزدیک

عنوان: Nano-Optics and Near Field Optical Microscopy
نویسنده (گان) : Anatoly V. Zayats, David Richards
شماره شابک: X 159693283
تعداد صفحات: ۲۳۵
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Artech House
قیمت: ۱۴۹دلار

عنوان: Nano-Optics and Near Field Optical Microscopy
نویسنده (گان) : Anatoly V. Zayats, David Richards
شماره شابک: ۱۵۹۶۹۳۲۸۳X

تعداد صفحات: ۲۳۵
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Artech House
قیمت: ۱۴۹دلار
 

پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم نانو، فناوری
بیو و فوتونیک باعث ایجاد فرصت بزرگی برای کاوش فعل و انفعالات نوری در مقیاس
نانو شده است. در حال حاضر، همواره تقاضا برای ابزارهای تصویربرداری نوری که
قادر به برطرف کردن مشخصه‌های مقیاس طولی مرتبط با سلول‌های بیولوژیکی، مولکول
ها، کمپلکس‌ها بوده و به علاوه‌برای توسعه سریع نانوساختارها، در حال افزایش
است. با توجه به این نیاز، در این کتاب میکروسکوپ میدان نزدیک که فرآیندهای
نوری در مقیاس نانو را برای بررسی مستقیم در اختیار قرار می‌دهد، مورد بررسی
قرار گرفته است. همچنین در این کتاب به خوانندگان آن راهنمایی‌هایی در خصوص
تصویربرداری به‌وسیله‌ی دستگاههای نوری و افزایش کارایی آنها در نانواپتیک
ارائه شده است.
فهرست مطالب
بخش I: نانواپتیک و میکروسکوپ میدان نزدیک
۱- نورها در مقیاس نانومتر؛
۲- نیروهای فوتونیک میدان نزدیک؛
۳- نانواپتیک با سیستم‌های کوانتومی منفرد؛
۴- تولید هارمونیک ثانویه میدان نزدیک؛
۵- میکروسکوپ میدان نزدیک روبشی و لیتوگرافی پلیمرهای ساطع‌کننده نور.
بخش II: نانوفوتونیک
۶- مشخصه‌یابی میدان نزدیک ساختارهای مج بر بلوری فوتونی مسطح؛
۷- ردگیری پالس‌های نوری با میکروسکوپ میدان نزدیک.
بخش III: پلاسمونیک ها
۸- مشخصه‌یابی نوری میدان نزدیک مواد پلاسمونیک؛
۹- تشدید بالا و موضع‌یابی میدان نزدیک نور روی فیلم‌های نیمه‌پیوسته؛
۱۰- نانواپتیک‌ها با نانوذرات پلاسمونیک هیبریدی.
بخش IV: میکروسکوپ نوری میدان نزدیک بدون روزنه
۱۱- نانوسکوپی میدان نزدیک به‌وسیله‌ی پراکندگی نور الاستیک از یک نوک (Tip) ؛

۱۲- مکانیزم‌های کنتراست مولکول منفرد در میکروسکوپ فلوئورسانس تشدید نوک؛
۱۳- میکورسکوپ نوری تشدید نوک؛
۱۴- ساختار مولکولی نوری میدان نزدیک و دستگاههای بر پایه استفاده از پلاسمون‌های
سطحی موضعی؛
۱۵- انتقال انرژی رزونانس فلوئورسانس در میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی ؛

۱۶- پیشرفت‌های اخیر در اپتیک‌های میدان نزدیک.