کارگاه آموزشی تخصصی کروماتوگرافی گازی

کارگاه آموزشی تخصصی – کروماتوگرافی گازی – در روزهای اول و دوم بهمن ماه سال جاری، با شرکت ۸ نفر از کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و شرکت فرایند سازان پارس توسعه در محل شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تخصصی کروماتوگرافی گازی در روزهای اول و دوم بهمن ماه سال جاری،
با شرکت ۸ نفر از کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و شرکت فرایند سازان پارس توسعه
در محل شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه در بخش مبانی کروماتوگرافی گازی ضمن آشنایی با اصول
کروماتوگرافی و انواع ستون‌های موئین و سخت‌افزارهای مورد استفاده با روش‌های
عملی و محاسبات مورد نیاز جهت برآورد کارایی ستون کروماتوگرافی آشنا گردیدند.
همچنین در بخش کارگاهی شرکت‌کنندگان توانستند روش‌های بهینه‌سازی جداسازی و
محاسبات کمی را به صورت عملی بر روی دستگاه کروماتوگراف گازی موجود در کارگاه
فرا گیرند.

گفتنی‌است؛ در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه اعطا گردید. همچنین
بسیاری از شرکت‌کنندگان تمایل خود را جهت شرکت در دوره‌های بعدی اعلام نمودند.