همایش کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت نساجی

موسسه فناوری‌نانو (IoN) قصد دارد همایشی در دانشکده فیزیک رویال دانشگاه لندن در ۱۸ و ۱۹ ماه مارس ۲۰۰۹ در رابطه با کاربردهای فناوری‌نانو در نساجی برقرار کند.

موسسه فناورینانو (IoN) تاکنون سه همایش بینالمللی در زمینه کاربردهای فناورینانو در صنعت نساجی سازماندهی کرده است. در چارچوب این همایشها، متخصصان صنعت و دانشگاهیان گرد هم آمدهاند تا آخرین یافتههای تحقیقاتی و تجارب عملی خود را در زمینه فناورینانو و نساجی هوشمند بحث و بررسی کنند.

با توجه به موفقیت همایشهای قبلی، IoN قصد دارد همایش دیگری در دانشکده فیزیک رویال دانشگاه لندن در ۱۸ و ۱۹ ماه مارس ۲۰۰۹ در همین رابطه برقرار کند.

اهداف این همایش عبارتند از:
• افزایش سطح آگاهی ذینفعان مختلف از پتانسیل فناوریهای جدید و فرصتهایی که آنها برای موفقیت آینده صنعت نساجی ارائه خواهند کرد؛
• به نمایش گذاشتن فناوریهای جدید نساجی؛
• توجه به الزامات پیشرفت در فناوری برای حفظ رقابتپذیری صنایع نساجی؛
• انجام بحثهای چندرشتهای برای تشویق فرصتهای همکاری در این حوزه.