همایش مدیریت ریسک در فناوری‌نانو

همکاران پروژه تکمیل شده اخیر کمیسیون اروپا با عنوان RiskBridge که در چارچوب برنامه ششم توسعه تحقیقات و فناوری(FP6) اتحادیه اروپا انجام شد، میزبان همایشی بین‌رشته‌ای و بین‌المللی در زمینه مدیریت ریسک و آموزش سیاست‌گذاری در ۶ حوزه بسیار مهم ریسک خواهند بود.

همکاران پروژه تکمیل شده اخیر کمیسیون اروپا با عنوان RiskBridge که در چارچوب برنامه ششم توسعه تحقیقات و فناوری(FP6) اتحادیه اروپا انجام شد، میزبان همایشی بین رشته‌ای و بین‌المللی در زمینه مدیریت ریسک و آموزش سیاستگذاری در ۶ حوزه بسیار مهم ریسک خواهند بود. این ۶ حوزه عبارتند از:
• سلولهای بنیادی؛
• فناوری‌نانو؛
• زباله‌های رادیواکتیو؛
• رسوب‌ها؛
• تغییرات جوی؛ و
• حوزهه‌ای الکترومغناطیس.
این همایش در در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه مارس ۲۰۰۹ در مرکز همایش‌های Scotland House در بروکسل برگزار خواهد شد. شرکت در این همایش رایگان است.

اهداف اصلی این همایش، انتشار یافته‌های اصلی این پروژه برای دانشگاهیان، دانشمندان، سیاستگذاران و انجام بحث‌های بین‌رشته‌ای است.

طی سه سال گذشته همکاران این پروژه دانشمندان و سیاستگذاران زیادی از حوزه‌های مختلف ریسک از طریق برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌ها گردهم آورده تا مسائل مهم ریسک مربوط به هر زمینه را بررسی کرده و شاخص‌های مدیریت مناسب، مدیریت ریسک و روش‌های ارتقای فرایند آموزش ریسک را بحث و بررسی کنند.

در این همایش موضوعات مختلف از طریق برگزاری سخنرانی‌ها، مباحث پانل‌ها و کارگاه‌های موضوعی بررسی خواهند شد.

برخی از محورهای این همایش عبارتند از:
۱٫ فرایندهای مدیریت ریسک در سطح ملی و بینالمللی؛
۲٫ مدیریت ریسک از دیدگاه بخش عمومی، تجاری و دانشگاهی؛
۳٫ مدیریت ریسک پیشرفته و چالش‌های عمده سیاستگذاری برای سلولهای بنیادی، فناوری‌نانو، زباله‌های رادیواکتیو، رسوبها، تغییرات جوی و زمینه‌های الکترومغناطیس؛
۴٫ یادگیری سیاستگذاری در حوزههای ریسک و الزامات مدیریت ریسک بینالمللی؛
۵٫ مسائل مربوط به تجزیه و تحلیل ریسک: نقش تفکر سیستمی و مدیریت تطبیقی.