قطع تلفن‌های ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو

به علت کابل برگردان محدوده ساختمان ستاد توسط مخابرات تمامی تلفن‌های ستاد روز شنبه ۳ اسفندماه به مدت ۲۴ ساعت قطع است.

به علت کابل برگردان محدوده ساختمان ستاد توسط مخابرات تمامی تلفن‌های ستاد روز شنبه ۳ اسفندماه به مدت ۲۴ ساعت قطع است.