روش‌ها در نانوزیست‌شناسی سلولی

عنوان: Methods in Nano Cell Biology
نویسنده(گان) : Bhanu P. Jena
شماره‌ی شابک: ۱۵۹۷۴۹۲۷۰۱
تعداد صفحات: ۳۵۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Academic Press
قیمت: ۱۵۰دلار

عنوان: Methods in Nano Cell Biology
نویسنده(گان) : Bhanu P. Jena
شماره‌ی شابک: ۱۵۹۷۴۹۲۷۰۱
تعداد صفحات: ۳۵۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Academic Press
قیمت: ۱۵۰دلار

درک زندگی سلول‌ها در مقیاس مولکول منفرد، بسیار مهم و چالش مهمی است که علوم
زیست‌شناسی و پزشکی امروزه با آن مواجه هستند. نانوزیست‌شناسی روی خصوصیات و
ساختار زیست‌مولکول‌های اسمبل‌شده‌ی پیچیده، تراشه‌های زیستی و موتورهای
مولکولی‌که متصل به سطوح خاص، میله‌ها، نقطه‌ها و نانومواد هستند، تمرکز نموده‌است.
نانوزیست‌شناسی سلولی موارد استفاده از نانوزیست‌شناسی را به‌منظور مطالعه‌ی
ساختار، کارکرد و فرایند متابولیک سلول‌ها شرح می‌دهد.
این کتاب شامل موارد زیر نیز است:
• ارائه‌ی دورنمای تاریخی از این رشته‌ی جدید و نوظهور؛
• آخرین کاربردها از ابزارهای جدید در این رشته؛
• ارائه‌ی جزئیات پروتکل‌ها در مطالعه‌ی سلول‌های زنده در مقیاس نانومتر؛
• بحث در مورد فناوری‌ها و کاربردهای آینده، در مطالعه‌ی سلول‌های زنده.
فهرست مطالب
• چشم‌انداز تاریخی از تجهیزات و مطالعه‌ی سلول‌های زنده؛
• اختراع نانو ابزارها؛
• پیدایش نانوزیست‌شناسی سلولی؛
• درک جدید از سلول‌های زنده در مقیاس نانومتر؛
• پیشرفت‌های آینده در ابزارها و فناوری‌ها برای مطالعه‌ی سلول‌های زنده