بررسی اثرات نفوذ نانوذرات به بدن انسان

موسسه پزشکی حرفه‌ای اِدینبرو، به همراه تیمی از متخصصان چند رشته‌ای، برنامه‌ی تحقیقاتی‌ای انجام داده‌اند که در چارچوب آن به دنبال روشن کردن اهمیت انتقال سموم نانوذرات به بدن بودند.

یکی از ملاحظات مهم مربوط به اثرات سمی ممکن نانوذرات، قابلیت آنها برای نفوذ
در سلول‌ها و انتقال آنها از سلولی به سلول دیگر، بافت‌ها و موجودات زنده است.

موسسه پزشکی حرفه‌ای اِدینبرو، به همراه تیمی از متخصصان چند رشته‌ای، برنامه‌ی
تحقیقاتی‌ای انجام داده‌اند که در چارچوب آن به دنبال روشن کردن اهمیت انتقال
سموم نانوذرات به بدن بودند. نتایج این پروژه در چارچوب گزارشی توسط موسسه
DEFRA منتشر شده است.

این پروژه بر چندین جنبه مهم انتقال نانوذرات تمرکز داشت که عبارت بودند از:

۱) نفوذ در ریه‌ها؛ ۲) سلول‌های شش؛ ۳) خون؛ ۴) دیواره‌های رگ‌های خونی؛۵) جنین
؛ و ۶) مغز.

یافته‌های پروژه، دانش موجود در این زمینه و شکاف‌های تحقیقاتی را نشان داده و
مجموعه‌ای از موضوعات بین‌رشته‌ای برای انجام مطالعات آتی در زمینه نفوذ
نانوذرات در سلول‌ها را خاطرنشان می‌کند. همچنین پیشنهادهایی نیز برای مطالعه
جنبه‌های خاص نفوذ و انتقال نانوذرات ارائه کرده است که عبارتند از:

• اولویت‌های تحقیقاتی برای تحقیقات سم‌شناسی مکانیستیک؛و

• بررسی مخاطرات و ارزیابی ریسک ها.