شبکه فناوری نانواکو افتتاح می‌شود

شبکه فناوری نانوی کشورهای عضو اکو، روز سه شنبه ۵/۳/۱۳۸۸ در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو افتتاح خواهد شد.
مراسم افتتاح این شبکه با حضور دبیرکل اکو، دبیر ستاد فناوری نانوی ایران و سفرا و مسئولان کشورهای عضو این سازمان برگزار خواهد شد.


شبکه فناوری نانوی کشورهای عضو اکو، روز سه شنبه ۵/۳/۱۳۸۸ در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو افتتاح خواهد شد.
مراسم افتتاح این شبکه با حضور دبیرکل اکو، دبیر ستاد فناوری نانوی ایران و سفرا و مسئولان کشورهای عضو این سازمان برگزار خواهد شد.
طی این مراسم، قرارداد تاسیس شبکه بین دبیرکل اکو و دبیر ستاد فناوری نانوی ایران امضاء و فعالیت این شبکه آغاز می‌شود. سایت شبکه‌ی نانواکو نیز در این برنامه افتتاح خواهد شد.
پیشنهاد تشکیل این شبکه، از سوی ایران مطرح شده و مورد پذیرش این سازمان قرار گرفته است.
گفتنی است، اکو ‌یا سازمان همکار‌ی اقتصاد‌ی ‌یک سازمان اقتصاد‌ی منطقه‌ا‌ی شامل ده کشور ا‌یران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربا‌یجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. این سازمان برا‌ی بهبود شرا‌یط توسعه اقتصاد‌ی پا‌یدار کشورها‌ی عضو، حذف تدر‌یجی موانع تجار‌ی در ا‌ین منطقه و توسعه منابع انسانی در ا‌ین ده کشور فعالیت دارد. مقر اصلی اکو، شهر تهران در ا‌یران است.