ساخت تاندون مصنوعی با نانوالیاف تجزیه‌پذیر

محققان دانشگاه منچستر روشی توسعه داده‌اند که نانوالیاف تجزیه‌پذیر را بصورت الیافی که می‌تواند بعنوان یک تاندون مصنوعی در بدن استفاده شود؛ الکتروریسندگی می‌کند. این تاندون می‌تواند به مکان صدمه دیده با جراحی پیوند زده شود. این تاندون مصنوعی به تاندون صدمه دیده کمک می‌کند که سریعاً رشد کرده و ترمیم یابد.