برگزاری همایش جایگاه نانوداروها ، نانوزیست فناوری و نانومواد در علوم پزشکی

این همایش در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد. در این همایش دکتر امید فرخزاد از مرکز فناوری نانو سرطان دانشگاه هاروارد به سخنرانی خواهد پرداخت.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد در راستای توسعه فناوری‌ نانو، همایشی ۳
روزه را با حضور متخصصان و صاحبنظران این فناوری در کشور برگزار کند. این همایش
در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد. در این همایش دکتر امید فرخزاد
از مرکز فناوری نانو سرطان دانشگاه هاروارد به سخنرانی خواهد پرداخت.

مکان : مشهد ، هتل بین المللی پردیسان – زمان : ۲۳ لغایت ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸