افزاره‌ی نامرئی‌کننده در مقیاس نانو

دانشمندان دانشگاه کرنل افزاره‌ای توسعه داده‌اند که می‌تواند یک برآمدگی روی یک فرش یا هر سطح مسطح دیگری را نامرئی کند. در حال حاضر این افزاره فقط در مقیاس نانو کار می‌کند ولی این محققان اعتقاد دارند که اصول اساسی آن ممکن است برای کاربردهای ارتباطی و نظامی در مقیاس‌های بزرگتر بکار رود و یا شاید در حالت معکوس برای متمرکز کردن انرژی خورشیدی استفاده شود.

دانشمندان دانشگاه کرنل افزاره‌ای توسعه داده‌اند که می‌تواند یک برآمدگی روی یک فرش یا هر سطح مسطح دیگری را نامرئی کند. در حال حاضر این افزاره فقط در مقیاس نانو کار می‌کند ولی این محققان اعتقاد دارند که اصول اساسی آن ممکن است برای کاربردهای ارتباطی و نظامی در مقیاس‌های بزرگتر بکار رود و یا شاید در حالت معکوس برای متمرکز کردن انرژی خورشیدی استفاده شود.

این محققان می‌گویند افزاره‌هایی که میکروموج‌های اطراف اشیاء کوچک را خم و پراکنده می‌کنند، قبلاً ساخته شده‌اند، ولی این اولین افزاره‌ی نامرئی‌کننده است که در فرکانس‌های نور مرئی کار می‌کند. این افزاره‌ی آزمایشگاهی نور برگشتی از یک سطح انعکاس‌دهنده را به طریقی خم می‌کند که اعوجاج بوجود آمده بوسیله یک برآمدگی روی این سطح، را تصحیح می‌کند؛ بنابراین این برآمدگی دیده نمی‌شود.

یک افزاره مشابه که در یک طول موج ویژه از نور مادون قرمز کار می‌کند، قبلاً بوسیله محققان دانشگاه کالیفرنیا- برکلی گزارش شده است، اما انتظار می‌رود افزاره این محققان در گستره‌ی وسیعی از طول موج‌ها از مادون قرمز گرفته تا نور قرمز مرئی کار کند.

این گروه تحقیقاتی روی یک ویفر سیلیکونی، یک انعکاس‌دهنده‌ی (برآمدگی) ریز به طول حدود ۳۰ میکرون و پهنای حدود ۵ میکرون ایجاد کرده و سپس در جلوی آن آرایه‌ای از تیرک‌های سیلیکونی عمودی (هر کدام به قطر ۵۰ نانومتر) قرار داد. به دلیل اینکه این تیرک‌ها خیلی کوچک‌تر از طول موج نور هستند، نور هنگام عبور از آنها طوری رفتار می‌کند که گویی از یک جسم جامد با چگالی متغیر که تغییرات چگالیش همانند تغییرات چگالی این تیرک‌ها می‌باشد، عبور می‌کند.

نور هنگام عبور از بین نواحی با چگالی کم ‌و زیاد مانند عبور از هوا به شیشه خمیده می‌شود. این محققان با تنظیم تغییرات چگالی این تیرک‌ها توانستند مسیر نور را برای تصحیح اعوجاج ایجاد شده بوسیله این برآمدگی، کنترل کنند.