حسگرهای گازی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی

محققان مرکز مواد نانومقیاس آرگن و دانشگاه ویسکانسین با استفاده از نانوساختارهای ترکیبی (شامل نانوبلورهای اکسید قلع (SnO2) و نانولوله‌های کربنی چندجداره)، حسگرهای گازی نانومقیاسی را تولید کردند.

نانوبلورهای SnO2، اثر حسگری خود را در دمای بالا بروز می‌دهند. نانولوله‌های کربنی نیز به‌‌تنهایی نسبت به CO و H2 بی‌اثر هستند؛ اما حسگرهای حاصل از ترکیب این دو ماده می‌توانند در دمای معمولی مقادیر اندکی از گازهای NO2، H2 و CO را شناسایی کنند؛ این عملکرد نانوحسگرها را به انتقال مؤثر الکترون میان نانوبلورهای SnO2 و نانولوله‌های کربنی، و افزایش سطح مؤثر ویژه‌ی در آنها نسبت می‌دهند، به‌عبارت دیگر با ترکیب این دو ماده می‌توان به حسگرهایی با خواص مکانیک کوانتومی دست یافت. قیمت نانومواد مورد استفاده در ساخت این حسگرها منطقی و روش ساخت آنها نیز ساده است؛ به‌طوری که به‌راحتی قابلیت افزایش مقیاس تولید را دارد.