مخاطبان سایت ستاد نانو به دنبال چه اطلاعاتی هستند؟

یکی از بخش‌های سایت ستاد فناوری نانو(www.nano.ir) بخش نظرسنجی است. در این قسمت از سایت، سوالاتی در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه فناوری در ایران و مواردی که می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر این فناوری کمک کند، از مخاطبان پرسیده می‌شود و آرشیو سوالات و نتایج آنها قابل مشاهده است.
یکی از این سوالات که ماه گذشته مطرح شد این بود که – شما بیشتر به دنبال چه نوع اطلاعاتی در سایت فناوری نانو هستید؟ –

یکی از بخش‌های سایت ستاد نانو (www.nano.ir) بخش نظرسنجی است. در این قسمت از سایت، سوالاتی در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه فناوری در ایران و مواردی که می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر این فناوری کمک کند، از مخاطبان پرسیده می‌شود و آرشیو سوالات و نتایج آنها قابل مشاهده است.

 ماه گذشته این سوال مطرح شده بود:”شما بیشتر به دنبال چه نوع اطلاعاتی در سایت فناوری نانو هستید؟”

پاسخ‌های این سوال شامل پنج مورد زیر بود:

  • اطلاعات مدیریتی
  • اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی
  • آشنایی با فناوری نانو
  • تحقیقات نانو در ایران
  • فرصت‌های سرمایه‌گذاری

از مجموع ۲۲۷ نفر که به این سوال پاسخ داده بودند، ۱۰۵ نفر (۴۶درصد) به دنبال اطلاعات مرتبط با تحقیقات نانو در ایران بودند. آشنایی با فناوری نانو و اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی هر کدام با ۴۳ نفر (۱۹ درصد) به طور مشترک در رتبه دوم قرار داشتند. ۲۵ نفر (۱۱ درصد) نیز اطلاعات مدیریتی برایشان مهم بود. کسانی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بودند نیز از ۱۱ نفر (۵ درصد) تجاوز نکردند.

 این پاسخ‌ها هم می‌تواند بیانگر نیازهای اطلاعاتی مخاطبان این سایت باشد و هم به نوعی، درجه بلوغ فناور ی نانو را نشان دهد.

سوالی که این ماه از مخاطبان پرسیده شده است، این است: ” به نظر شما ستاد فناوری نانو در کدام زمینه بیشتر موفق بوده است؟”. پاسخ شما به این سوال چیست؟