مروری بر الکتروریسی و نانوالیاف

عنوان کتاب: مروری بر الکتروریسی و نانوالیاف
مولف: Seeram Ramakrishna
مترجمان: سیما حبیبی، مهدی محمدی شادپور، نحسن توکلی
قیمت: ۴۸۰۰ تومان


عنوان: مروری بر الکتروریسی و نانوالیاف
مولف: Seeram Ramakrishna
مترجمان: سیما حبیبی، مهدی محمدی شادپور، نحسن توکلی
شابک: ۵-۰۶-۵۰۴۴-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۳۲۰ صفحه
تاریخ انتشار: زمستان ۸۶
انتشارات: الماس دانش (تلفن پخش ۶۶۹۶۸۰۵۸)
قیمت: ۴۸۰۰ تومان

نانوالیاف، یکی از ساختارهای نانومتری مورد توجه محققان فناوری نانو است که در زمینه‌های متنوعی از جمله پزشکی، مهندسی محیط زیست، انرژی و الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نانوساختارها را به روش‌های مختلفی مثل کشش، قالب سنتزی، جداسازی فازی، خودآرایی و الکتروریسی تولید می‌کنند. در این کتاب سعی شده است ضمن معرفی نانو الیاف و خصوصیات آنها، روش تولید الکتروریسی به طور مفصل تشریح شود. حدود ۳۰ صفحه از کتاب نیز به مدل‌سازی فرآیند الکتروریسی اختصاص یافته است. در این بخش پارامترهای موثر در تعیین خصوصیات محصول و روابط بین پارامترها معرفی شده است.

فهرست مطالب:

  • مقدمه 
  • خصوصیات اصلی وابسته به الکتروریسی
  • فرآیند الکتروریسی 
  • مدل‌سازی فرآیند الکتروریسی 
  • خصوصیات 
  • کاربردی ساختن نانوالیاف پلیمری 
  •  قابلیت‌های کاربردی