جذب سطحی و انتقال در مقیاس نانو

عنوان: Adsorption and Transport at the Nanoscale
ویراستار: Nick Quirke
شماره‌‌ی شابک: ۰۴۱۵۳۲۷۰۱۶
تعداد صفحات: ۱۸۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: CRC
قیمت: ۱۲۴ دلار

عنوان: Adsorption and Transport at the Nanoscale
ویراستار: Nick Quirke
شماره‌‌ی شابک: ۰۴۱۵۳۲۷۰۱۶
تعداد صفحات: ۱۸۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: CRC
قیمت: ۱۲۴ دلار
 

مواد نانومتخلخل به‌‌عنوان مواد جاذب در صنایع مختلف کاربرد دارند؛ خصوصاً‌ در
مواردی که جذب انتخابی از یکی از اجزای سیال در مخلوط مد نظر باشد. استفاده از
ساختارهای نانومقیاس برای دستگاه‌های میکرو و نانوسیال در حال افزایش است و روش‌های
محاسباتی نقش مهمی در مشخصه‌‌یابی، درک و طراحی این مواد دارند.
در این کتاب یک‌سری روش‌های محاسباتی و کاربرد آنها در این زمینه‌ی در حال رشد،
ارائه شده‌‌است. کتاب با مروری بر جذب سطحی و انتقال مواد نانومقیاس، شروع شده
و جزئیات چندین روش شبیه‌سازی مهم برای مشخصه‌یابی و مدل‌سازی نانومواد و سطوح
را شرح داده‌‌است.
در این کتاب متخصصانی از اروپا، آسیا و آمریکا بر روی موضوعاتی اعم از شبیه‌سازی
مونت کارلو برای مدل‌سازی جذب گاز، مطالعات تجربی و شبیه‌سازی آنیلین در رشته‌های
کربنی فعال‌‌شده، شبیه‌سازی مولکولی از مواد مزومتخلخل و جذب سطحی مولکول
میهمان در مواد زئولیتی به شبیه‌سازی رایانه‌ای انتقال جرم ایزوترمال در خلل و
فرج درزدار گرافیتی، به بحث پرداخته‌اند. این مطالعات پدیده‌های فیزیکی و
شیمیایی را روشن ساخته، نحوه‌ی استفاده از روش‌های شبیه‌سازی را بیان می‌کند،
همچنین بیانگر مزایا، معایب و محدودیت‌های آنهاست.
بررسی‌های صورت‌‌گرفته بر روی پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی شبیه‌سازی عددی
نانومواد، جذب سطحی و انتقال در مقیاس نانو، نشان می‌دهد که شبیه‌سازی مولکولی
نقش مهمی در مشخصه‌یابی و طراحی مواد و دستگاه‌های جدید دارد.
برای دریافت فایل الکترونیکی این کتاب به سایتwww.narco.ir مراجعه نمایید.

فهرست مطالب
جذب سطحی و انتقال در مقیاس نانو؛
مدل‌سازی جذب سطحی گاز در خلل و فرج‌های درزدار با استفاده از شبیه‌سازی مونت
کارلو؛
اثرات محدودیت بر روی ذوب در خلل و فرج درز، مانند بررسی‌های تجربی و شبیه‌سازی
آنیلین در رشته‌های کربنی فعال‌‌شده؛
سنتز و مشخصه‌یابی مواد مزومتخلخل با استفاده از شبیه‌سازی مولکولی؛
جذی سطحی / فشرده‌سازی گزنون در مواد مزوحفره‌ای حاوی بافت میکرومتخلخل یا
ناهمواری سطحی؛
شبیه‌سازی مولکولی جذب سطحی مولکول‌های میهمان در مواد زئولیتی: مطالعه‌ای
مقایسه‌ای از پتانسیل‌های بین‌‌مولکولی؛
شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی برای محلول‌های الکترولیتی مدل حلال اولیه ۱: ۱؛
شبیه‌سازی رایانه‌ای از انتقال جرم ایزوترمال در خلل و فرج درزدار گرافیتی؛
مطالعه‌ی شبیه‌سازی جذب CO2 و N2 و استفاده از آن در مشخصه‌یابی جاذب‌های کربنی.