چشم ‌انداز فناوری ‌نانو در ژاپن

موسسه Bharatbook به تازگی گزارشی با عنوان «چشم‌انداز فناوری‌نانو در ژاپن»، منتشر کرده که در چارچوب آن تقاضای پنهان فناوری‌نانو در ژاپن تجزیه و تحلیل شده است.

موسسه Bharatbook به تازگی گزارشی با عنوان «چشم‌انداز فناوری‌نانو در ژاپن»،
منتشر کرده که در چارچوب آن تقاضای پنهان فناوری‌نانو در ژاپن تجزیه و تحلیل
شده است. این مطالعه‌ی اقتصادسنجی، چشم‌انداز تقاضای پنهان فناوری‌نانو، دربین
شهرها و مناطق مختلف ژاپن را پوشش داده است.

در این گزارش، تقاضای پنهان (latent demand) یا برآورد درآمدهای بالقوه صنعت
(P.I.E.) در بین ۱۰۰۰ شهر ژاپن تجزیه و تحلیل شده است. برای هر شهر، درصد سهم
شهر در منطقه‌ی خود و کل ژاپن ارائه شده است.

این الگوبرداری مقایسه‌ای به خواننده این امکان را می‌دهد تا به سرعت شهرها را
با یکدیگر مقایسه کند. این رویکرد آماری برای استفاده در راهبردهای فروش و
توزیع بسیار مفید خواهد بود. با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی که پویایی‌های
اقتصادی بنیادی را برای هر منطقه و شهر برآورد می‌کند، تقاضای پنهان برای
فناوری‌نانو پیش‌بینی شده است.

این گزارش، نقش‌آفرینان اصلی را در تقاضای پنهان بازار بررسی نمی‌کند. بنابراین
مطالعه‌ی جدید، ذاتا یک مطالعه‌ی راهبردی با دیدگاهی بلندمدت و کلی است که به
نقش‌آفرینان یا محصولات درگیر، توجه‌ای نکرده است.

تعریف تقاضای پنهان از نظر اقتصاددانان عبارت است از: «درآمد‌های صنعت از یک
بازار، زمانی که بازار برای شرکت‌های رقیب جذاب بوده و آنها می‌توانند به آن
دسترسی داشته باشند». بنابراین درصورتی که بازار کارآمد باشد، تقاضای پنهان، یک
مقیاسی از درآمدهای بالقوه صنعت یا درآمدهای کل (بجز سود) است. به عبارت دیگر
درآمدهای کلی است که به طور بالقوه توسط شرکت‌ها کسب می‌شود.

متن کامل این گزارش ۱۴۱ صفحه‌ای به قیمت ۴۹۵ دلار قابل خریداری است.