توسعه‌ی سیستم‌ها‌ی گیت منطقی

محققان دانشگاه Ehime ژاپن با توسعه‌ی سیستم‌ها‌ی گیت منطقی مبتنی بر DNA، از آنها برای شناسایی مولکول‌ها‌ی مختلف استفاده کردند. در این سیم‌ها‌ی توسعه‌یافته، تجمع نانوذرات طلایی که دارای رشته‌ها‌ی کوچک DNAهستند، نشانه‌ی حضور مولکول هدف در محیط است.

محققان دانشگاه Ehime ژاپن با توسعه‌ی سیستم‌ها‌ی گیت منطقی مبتنی بر DNA، از آنها برای شناسایی مولکول‌ها‌ی مختلف استفاده کردند. در این سیم‌ها‌ی توسعه‌‌یافته، تجمع نانوذرات طلایی که دارای رشته‌ها‌ی کوچک DNAهستند، نشانه‌ی حضور مولکول هدف در محیط است.

گیت منطقی در تراشه‌ها‌ی کامپیوتری وظیفه‌ی تبدیل سیگنال ورودی به صفر یا یک را بر عهده دارد. در گیت منطقی مبتنی بر DNA، رشته‌ها‌ی کوچک DNAبا اتصال به حسگرهای گیت منطقی شناسایی می‌شود. روی گیت منطقی مبتنی بر DNA، آنزیم‌ها‌یی به نام aptamer قرار دارد که در صورت وجود مولکول هدف پاسخ می‌دهد که این پاسخ به‌وسیله‌ی سیستم دیگری شناسایی و تبدیل به سیگنال قابل رؤیت می‌گردد. این محققان ژاپنی موفق به طراحی گیت منطقی مبتنی بر DNA شدند که می‌تواند در برابر هرگونه مولکول هدف پاسخ دهد.

در این سیستم طراحی‌‌شده در صورت حضور مولکول هدف در محیط، آنزیم aptazyme یک رشته RNA را به‌‌عنوان پاسخ در محیط رها می‌کند که این RNA به‌‌سمت سیستم گزارش‌‌دهنده می‌رود. سیستم گزارش‌‌دهنده‌ی آنها نانوذرات طلایی هستند که دارای رشته‌ها‌ی DNA بوده، می‌توانند به رشته RNA رها‌‌شده متصل گردند. این کار باعث تجمع نانوذرات طلا می‌شود؛ به‌‌طوری که با چشم غیر مسلح نیز می‌توان کلونی‌ها‌ی متشکل از نانوذرات طلا را در محیط مشاهده کرد.

به نظر می‌رسد این سیستم شناساگر جدید می‌تواند ما را به‌‌سمت تولید دستگاه‌های تشخیص بیماری هدایت کند؛ به‌‌طوری که به جای ساخت دستگاه‌های مبتنی بر سیلیکون، از این سیستم برای شناسایی استفاده شود.