انجام اولین محاسبات با تراشه کامپیوتری کوانتومی

پژوهشگران دانشگاه بریستول یک تراشه کامپیوتری کوانتومی نوری ساخته و اولین محاسبات ریاضی را با آن انجام داده‌اند. این افزاره، که شامل موجبرهای ریز سیلیکایی بر روی یک تراشه سیلکونی است، با استفاده از چهار فوتون که ورودی محاسبات را دربردارند یک برنامه کوانتومی به نام الگوریتم شور را انجام می‌دهد.