خواص مکانیکی مواد نانوبلوری

عنوان: Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials
نویسندگان: M. A. Meyers, A. Mishra and D.J. Benson
مترجمان: دکتر جمشید آقازاده، دکتر پیروز مرعشی، مهندس مسیح رضائی
شمارهی شابک: ۵-٣٨٠-۴۶٣-٩۶۴-٩٧٨
تعداد صفحات: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)

عنوان: Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials

نویسندگان: M. A.
Meyers, A.
Mishra
and D.J.
Benson

مترجمان: دکتر جمشید آقازاده، دکتر پیروز مرعشی، مهندس مسیح
رضائی

شمارهی شابک: ۵-٣٨٠-۴۶٣-٩۶۴-٩٧٨

تعداد صفحات: ۲۴۸

تاریخ انتشار: ۱۳۸۸

انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)

این کتاب مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینهی
خواص مکانیکی مواد نانوبلوری است. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در
این کتاب مباحث روز و نتایج تحقیقات سالیان دراز نویسندگان آن است،
مترجمین کتاب لازم دیده
اند در ابتدا، مقدمهای
مفصل در رابطه با فناوری نانو، نانومواد و خواص مختلف آن
ها
ارایه دهند.

فصل اول و دوم کتاب، مقدمه و تاریخچهای
در رابطه با مواد نانوبلوری و تأثیر ریز شدن دانه
بندی
مواد بر خواص آن
ها است. در فصل سوم، تقسیمبندی
نانو مواد و در فصل چهارم، روش
های معمول
سنتز مواد نانوبلوری به اختصار مورد بررسی قرار می
گیرند.
فصل چهارم در رابطه با خواص مکانیکی مواد نانوبلوری شامل خواص کششی،
خزشی و خستگی آن
ها است.

در فصل بعد رفتار مکانیکی سرامیکها
و کامپوزیت
های نانوساختار به طور خاص مورد
بررسی قرار می
گیرد. فصل هفتم، مکانیزمهای
حاکم بر رفتار تغییرشکلی مواد نانوبلوری را ارایه می
کند.
در فصل هشتم، رفتار شکست مواد نانوبلوری مورد بحث قرار می
گیرد.
در پایان و در فصل نهم کتاب، در رابطه با روش
های
شبیه
سازی رفتار مکانیکی مواد نانوبلوری
صحبت می
شود.

این کتاب منبع مفید و مهمی برای محققان شاخههای
مختلف علم و مهندسی مواد و مهندسی مکانیک است.

 

فهرست مطالب

مقدمهی مترجمین

فصل١: مقدمه

فصل٢: تاریخچه

فصل٣: تقسیمبندی مواد نانوبلوری

فصل۴: سنتز مواد نانوبلوری

فصل۵: خواص مکانیکی فلزات و آلیاژهای نانوبلوری

فصل۶: سرامیکها و کامپوزیتهای
نانوبلوری

فصل٧: مکانیزمهای تغییرشکل در
مواد نانوبلوری

فصل٨: شکست در مواد نانوبلوری

فصل٩: مدلسازی عددی مواد
نانوبلوری

فصل١٠: خلاصه