نانومهندسی مواد ساختاری، کاربردی و هوشمند

عنوان: Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials
ویراستار: Mark J. Schulz, Ajit D. Kelkar, Mannur J. Sundaresan
شمارهی شابک: ۰۸۴۹۳۱۶۵۳۷
تعداد صفحات: ۷۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: CRC
قیمت: ۲۰۹ دلار

عنوان: Nanoengineering of
Structural, Functional
and Smart
Materials

ویراستار: Mark J.
Schulz, Ajit D.
Kelkar, Mannur
J
. Sundaresan

شمارهی شابک: ۰۸۴۹۳۱۶۵۳۷

تعداد صفحات: ۷۳۶

تاریخ انتشار: ۲۰۰۵

انتشارات: CRC

قیمت: ۲۰۹ دلار

 

این کتاب  که فصول مختلف آن بهوسیلهی
۲۴ آزمایشگاه فناوری نانو نوشته شده
‌‌است  کارهای
تحقیقاتی گسترده
ای که مرتبط با پیشرفتهای
صورت گرفته در زمینه
ی مواد چند کاربردی است، ارائه کرده
و به
طور کلی تمرکز آن بر زمینهی
سنتز، روش
های ساخت و مدلسازی
است. این کتاب پس از شرح مواد کاربردی، در مورد روش
هایی
که برای بهبود خواص مواد، پایداری، چند کاربردی شدن و تطابق
‌‌پذیری
آنها طراحی شده، به بحث می
پردازد، همچنین حسگرها و محرکهای
ساخته
‌‌شده از میکرودستگاههای
نانوساختار را برای بررسی خواص حرارتی و کارایی مواد، بررسی و آزمایش کرده
‌‌است.
تأکید نویسندگان این کتاب بر روی کاربردهای تجاری کنونی و بالقوه
ی
نانومهندسی مواد هوشمند است که از آن جمله می
توان به
استفاده از نانوپوشش
ها در ایجاد «پوست مصنوعی» و
استفاده از نانولوله
های کاربردی برای افزایش خواص مواد
کامپوزیتی و برای حسگری و ذخیره
ی هیدروژن اشاره کرد.

فهرست مطالب

۱- مقدمه‌ای بر نانومهندسی؛

۲- طراحی مواد نانوساختار؛

۳- نانولوله‌های کربنی و نانوسیم‌های بیسموت؛

۴- نانوتسمه‌ها و نانوسیم‌های اکسیدی کاربردی؛

۵- پیشرفت‌ها در رسوب‌‌نشانی بخار شیمیایی نانولوله‌های کربنی؛

۶- نانونقاط Au خودآرا در یک زمینه‌ی
ZnO

۷- سنتز نانولوله‌های نیترید بور با استفاده از یک آسیاب گلوله‌ای و آنیل
کردن؛

۸- رسوب‌‌نشانی پلاسما از فیلم‌های فوق نازک کاربردی بر روی مواد
نانومقیاس؛

۹- نانوکامپوزیت‌های ساختاری؛

۱۰- سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت‌های لایه‌‌نازک فلز- سرامیک با خواص
مکانیکی بهبودیافته؛

۱۱- فیبرهای ماکروسکوپیک از نانولوله‌های کربنی تک‌‌جداره؛

۱۲- نانوفیبر کربنی و فیلم‌ها و فیبرهای کامپوزیت پلیمر/ نانولوله‌ی
کربنی؛

۱۳- الگودهی سطح با استفاده از تک‌‌لایه‌های خودآرا؛

۱۴- افزایش استحکام مکانیکی کامپوزیت‌های بر پایه‌ی پلیمر با استفاده از
نانولوله‌های کربنی؛

۱۵- ساختارها و مواد هوشمند نانومقیاس؛

۱۶- خواص حرارتی و ریزساختاری مواد نانوساختار پلیمری؛

۱۷- ساخت، مشخصه‌یابی مکانیکی و مدل‌سازی یک نانوکامپوزیت ترموپلاستیک؛

۱۸- نانومکانیک؛

۱۹- مدل‌سازی اتمی و پیوسته‌ی لایه‌های نازک تحت نانودندانه‌‌کاری؛

۲۰- مشخصه‌یابی لایه‌‌نازک AlN/TiN ناهمگن؛

۲۱- پلاریزاسیون در نانولوله‌ها و ساختارهای نانولوله‌ای؛

۲۲- مدل سازی چندمقیاس از تمرکز تنش و شکست در مواد فلزی نانوبلوری؛

۲۳- مدل‌سازی کامپوزیت‌های پلیمر/ نانولوله‌های کربنی؛

۲۴- مقدمه‌ای بر انتقال حرارت در مقیاس نانو، میکرو و ماکرو.