ارائه‌ ی روشی برای بازیابی بهتر حسگرهای شیمیایی

از ترانزیستورهای متأثر از میدان مبتنی بر نانولوله‌های کربنی ، می‌توان در شناسایی بخار آمونیاک استفاده کرد. در واقع آمونیاک جذب‌شده به نانولوله‌ی‌ کربنی نوع پی الکترون می‌دهد، که در نهایت باعث کاهش هدایت دستگاه می‌گردد.

از ترانزیستورهای متأثر از میدان مبتنی بر نانولوله‌های کربنی ، می‌توان در شناسایی بخار آمونیاک استفاده کرد. در واقع آمونیاک جذب‌‌شده به نانولوله‌ی‌ کربنی نوع پی الکترون می‌دهد، که در نهایت باعث کاهش هدایت دستگاه می‌گردد. سرعت شناسایی آمونیاک در این سیستم بسیار بالاست و از طرفی با زدودن آمونیاک از محیط، در عرض چند ثانیه دستگاه به حالت اولیه‌ی خود بازمی‌گردد. به‌منظور افزایش سرعت بازگشت دستگاه به حالت اول، دانشمندان آمریکایی از پالس ولتاژی دروازه‌ای استفاده کرده‌اند.

برای بازگرداندن حسگرهای نانولوله‌ای، از پالس ولتاژی دروازه‌ای (GRP) استفاده می‌شود. اندازه‌گیری پالسی، برای مشخص کردن بازگشت سیستم به حالت اولیه در اثر اعمال GRPدر حسگر آمونیاک به کار گرفته می‌شود.

در نمودار زیر خط قرمزرنگ، مربوط به حالتی است که شناسایی در حالت نرمال انجام شده و بازگشت سیستم به حالت اولیه پس از مدت زمان کوتاهی به وقوع پیوسته‌‌است و خط آبی مربوط به حالتی است که GRP اعمال شده و سیستم تقریباً به حالت اولیه‌ی خویش (قبل از مجاورت با آمونیاک) بازگشته‌‌است.

اگر پس از اعمال GRP، یک GRP دیگر با قطبیت متفاوت، پالس بازنشانی هیسترسیزی ، اعمال ‌گردد حسگر کاملاً به حالت عادی خود بازمی‌گردد. اندازه‌گیری پالسی سریع ما را قادر می‌سازد تا بفهمیم آیا با اعمال GRP و اثر هیسترسیز، سیستم به حالت اولیه‌ی بازگشته‌‌است یا نه.