اولین نشست کمیته راهبردی فناوری نانو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برگزار شد

اولین نشست کمیته راهبردی فناوری نانو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۸ در دبیرخانه این سازمان واقع در تهران برگزار شد.

اولین نشست کمیته راهبردی فناوری نانو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در روز
چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۸ در دبیرخانه این سازمان واقع در تهران برگزار شد. در این نشست
که نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و قزاقستان شرکت داشتند موضوع این
نشست ، بحث و تبادل نظر و بررسی راه‌های همکاری میان کشورهای عضو این سازمان در
حوزه فناوری نانو بود.

سخنرانی آغازین توسط دکتر بیت اللهی، نماینده ایران در این نشست، انجام شد سپس
پتانسیل‌ها و آخرین دستاورهای جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، توسط ایشان ارائه
گردید. نمایندگان کشورهای ترکیه و قزاقستان نیز به معرفی توانائی ها و پتانسیل های
کشورشان پرداختند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پروژه‌های مشترک و تبادل متخصصان در این حوزه میان
اعضای سازمان از نتایج این نشست بود.

این نشست سرآغاز فصل نوینی در عرصه همکاری های علمی در حوزه فناوری نانو میان
کشورهای عضو این سازمان بوده و ضمن استمرار، تقویت و تعمیق روابط علمی دانشگاهی و
صنعتی به توسعه علمی این فناوری در کشورهای منطقه کمک شایانی خواهد کرد.