استفاده از میِکروتراشه‌ها برایِ تشخیِص سرطان

محققان دانشگاه تورنتو با استفاده از فناوریِ نانو نوعیِ میِکروتراشه تولیِد کرده‌اند که میِ‌تواند به سرعت نوع و شدت سرطان بیِماران را تشخیِص داده و به درمان زودهنگام و موثرتر آنها کمک کند.

محققان دانشگاه تورنتو با استفاده از فناوریِ نانو نوعیِ میِکروتراشه تولیِد
کرده‌اند که میِ‌تواند به سرعت نوع و شدت سرطان بیِماران را تشخیِص داده و به درمان
زودهنگام و موثرتر آنها کمک کند.

پروفسور دیِویِد نیِلور رئیِس دانشگاه تورنتو و استاد پزشکیِ ایِن دانشگاه
میِ‌گویِد: «ایِن نوآوریِ قابل توجه نشان میِ‌دهد که عصر نانوپزشکیِ در حال ظهور
است».

ابزار جدیِد ایِن پژوهشگران میِ‌تواند به راحتیِ نشانگرهایِ زیِستیِ را که
نمایِانگر وجود سرطان در سطح سلولیِ هستند، شناسایِیِ کند. با وجودیِ که مقدار ایِن
زیِست‌مولکول‌ها در نمونه‌هایِ زیِستیِ بسیِار کم است، حساسیِت ایِن میِکروتراشه
جدیِد آنقدر بالاست که همیِن مقدار کم را نیِز تشخیِص میِ‌دهد. بر خلاف روش‌هایِ
تشخیِص فعلیِ که به طور معمول چند روز طول میِ‌کشند، آنالیِز نمونه‌ها با استفاده
از ایِن ابزار به تنها نیِم ساعت زمان نیِاز دارد.

شانا کلیِ استاد دانشکده داروسازیِ Leslie Dan که یِکیِ از محققان اصلیِ ایِن پژوهش
بود، میِ‌گویِد: «امروزه برایِ بررسیِ یِک نمونه بالیِنیِ از نشانگرهایِ زیِستیِ
سرطان به یِک اتاق پر از رایِانه نیِاز داریِم و زمان مورد نیِاز برایِ آنالیِز
بالاست. گروه ما توانست زیِست‌مولکول‌هایِ مورد نظر را رویِ یِک تراشه الکترونیِکیِ
به اندازه نوک انگشت و تنها در مدت نیِم ساعت اندازه بگیِرد. تجهیِزات مورد نیِاز
برایِ ایِن آنالیِز میِ‌تواند در فضایِیِ به اندازه یِک توت سیِاه جایِ بگیِرد».

کلیِ و همکارانش دریِافتند که حسگرهایِ الکتریِکیِ فلزیِ مسطح که به طور معمول مورد
استفاده قرار میِ‌گیِرند، برایِ تشخیِص نشانگرهایِ زیِستیِ سرطان مناسب نیِستند. به
همیِن دلیِل تراشه جدیِدیِ طراحیِ کرده و آن را با سیِم‌هایِ نانومقیِاس و
«طعمه‌هایِ» مولکولیِ آراستند.

تد سارجنت استاد مهندسیِ برق دانشگاه تورنتو و یِکیِ دیِگر از پژوهشگران ایِن
تحقیِق میِ‌گویِد: «یِکپارچه کردن DNA با تراشه‌هایِ الکترونیِکیِ سریِع و کوچک
نمونه‌ایِ از همگرایِیِ میِان‌رشته‌ایِ است. ما با همکاریِ محققان برجسته در حوزه
نانومواد، علوم دارویِیِ و مهندسیِ برق ثابت کردیِم که یِکپارچه‌سازیِ کنترل‌شده
نانومواد موجب ایِجاد مزیِت بسیِار زیِادیِ در تشخیِص و آنالیِز بیِماریِ‌ها
میِ‌شود».

سرعت و دقت تشخیِص ابزار آنها خبر خوشحال‌کننده‌ایِ برایِ محققان سرطان به شمار
میِ‌آیِد.

دکتر تام هادسون رئیِس و مدیِر علمیِ موسسه تحقیِقات سرطان اونتاریِو میِ‌گویِد:
«ما برایِ تشخیِص سرطان و تعیِیِن میِزان تأثیِر درمان‌هایِ صورت گرفته، به
نشانگرهایِ زیِستیِ متکیِ هستیِم. کشف صورت گرفته توسط دکتر کلیِ و همکارانش یِک
فناوریِ سریِع‌تر و مقرون به صرفه‌تر ارائه میِ‌دهد که در همه جا قابل استفاده است.
ایِن امر سرعت تشخیِص سرطان را بالاتر برده و به رسانش درمان‌هایِ هدفمندتر به
بیِماران کمک میِ‌کند.»

نتایِج کار ایِن محققان در مجله Nature Nanotechnology منتشر شده است.