ردیابی نانوذرات با MRI

محققان موفق به ساخت نانوذره‌ای شده‌اند که می‌توان آن را با دستگاهMRI ، ردیابی نمود. این نانوذره تومورهای سرطانی را از بین می‌برد و دارای قابلیت اتصال به رنگ‌های فلورسانس است.

محققان در دانشگاه رایس موفق به ساخت نانوذرهای شدهاند که میتوان آن را با دستگاهMRI ، ردیابی نمود. این نانوذره تومورهای سرطانی را از بین میبرد و دارای قابلیت اتصال به رنگهای فلورسانس است. قرار دادن این همه قابلیت در یک نانوذره مثال بارزی از توسعهی فناوری موسوم به theranostic است که در آن میتوان یک بیماری را در یک مرحله شناسایی و درمان کرد.
بسیاری از سؤالات مهم در دنیای نانوپزشکی دربارهی حرکت ذرات درون بدن و چگونگی رسیدن آنها به نقاط مختلف است. تستهای غیر مخرب میتواند به سازمان دارو و غذای آمریکا برای بررسی داروها کمک شایانی کند. در این مسیر روش ارائهشده بهوسیلهی این گروه ـ که مبتنی بر MRI است ـ میتواند بسیار راهگشا باشد.
دکتر مور در دهه ی ۱۹۹۰، موفق به طراحی نانوذرهای شد که قادر بود چندین قابلیت را یکجا داشته باشد؛ این نانوذره هماکنون در حال سپری کردن تستهای بالینی است و میتواند پرتوهای لیزر را جذب و آن را تبدیل به گرما کند و با این گرما تومورها را از بین میبرد.
در طراحی جدید این نانوذره، به آن رنگ فلورسانسی اضافه شد که میتوانست در صورت جذب پرتوهای نزدیک مادون قرمز (NIR) بدرخشد. نامرئی و بیخطر بودن پرتوهای نزدیک مادون قرمز، باعث شده تا بتوان از آنها برای تصویربرداری برای تشخیص پزشکی و بدون نیاز به جراحی استفاده کرد.
مطالعات نشان میدهد اگر یک شکاف چند نانومتری بین رنگ و نانوذره ایجاد شود درخشش آن ۴۰-۵۰ برابر میشود. محققان به جای قرار دادن شکاف، یک لایهی اکسید آهن در آنجا قرار دادند که با استفاده از MRI قابل شناسایی است. در نهایت یک آنتیبادی نیز به این ذره افزودند که میتواند به سطح سلولهای سرطان سینه یا تخمدان بچسبد.
محققان با استفاده از این نانوذره توانستند سلولهای سرطانی را یافته، آنها را از بین ببرند. آنها امیدوارند نسخهی جدیدی از نانوذرات را طراحی کنند که بتواند در مراحل ابتدایی تشکیل تومور سرطانی با حمله به آن، تومور از بین ببرد.