راه‌اندازی دستگاه SWAXS در پ‍ژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

همزمان با نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، دستگاه SWAXS در پ‍ژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، روز دوشنبه، سوم اسفند ۱۳۸۸، راه‌اندازی شد.

همزمان با نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، دستگاه SWAXS در پ‍ژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، روز دوشنبه، سوم اسفند ۱۳۸۸، راه‌اندازی شد.

پروفسور Lagner مدیر انیستیتو فناوری نانوی کشور اتریش، از سخنرانان مدعو نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو بود که دستگاه SWAXS را به‌طور کامل معرفی نمود.

اطلاعات به‌دست آمده از این دستگاه مشابه نتایج میکروسکوپ TEM است با این تفاوت که نمونه‌سازی SWAXS ساده بوده و اطلاعات آن میانگین داده‌های ناحیه مورد مطالعه است. همچنین SWAXS قادر به مطالعه کنفورماسیون، ابعاد و دینامیک پلیمرها در محلول و ژل است.

به‌طور کلی این دستگاه برای مطالعه ساختارهای لایه‌ای با اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر فاصله صفحات، ارتفاع قطر لایه‌های برهم انباشته، ضخامت لایه بین نواحی کریستالی و آمورف به‌کار می‌رود.

این دستگاه با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو خریداری شده‌است.