نتایج نظرسنجی جدید انگلیس در زمینه فناوری‌نانو

شرکت NanoInk, Inc.® با همکاری شرکت TBx Consulting Ltd.، به‌تازگی نتایج بررسی خود را که در قالب آن نظرات ۴۶ دانشمند برتر را در زمینه چالش‌ها و فرصت‌های آتی تحقیقات فناوری‌نانو در انگلیس بررسی کرده‌اند، ارائه کرده‌اند.

شرکت® NanoInk, Inc. با همکاری شرکت TBx Consulting Ltd.، به تازگی نتایج بررسی خود را که در قالب آن نظرات ۴۶ دانشمند برتر را در زمینه چالش‌ها و فرصت‌های آتی تحقیقات فناوری‌نانو در انگلیس بررسی کرده‌اند، ارائه کرده‌‌اند.
برخی از پیشنهادات و نتایج اصلی حاصل از این تحقیق عبارتند از:
اهمیت فناوری‌نانو در سطح ملی؛
ضرورت اقدام فوری برای بررسی و تعیین روش فعلی توسعه فناوری‌های جدید.
دکتر تیری بونتاکس از شرکت TBx و تام وارویکس از NanoInk با بررسی مصاحبه‌ها و تلخیص نتایج بررسی، گزارشی با عنوان «راهبرد فناوری‌نانوی انگلیس»، ارائه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش،کشورهایی مانند روسیه، آلمان، چین و ایالات متحده آمریکا سیاست‌های خود را در زمینه علم و فناوری‌نانو تدوین کرده و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در این زمینه انجام می‌دهند. این راهبردها و سرمایه‌گذاری‌ها، دربرگیرنده منافع اقتصادی چشمگیری مانند نوآوری‌های فناوری، رشد درآمدها و افزایش اشتغال ‌زایی برای این کشورها است.
به گفته تام وارویک، هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقطه‌نظرات دانشمندان و کسب پیشنهادات آنها در زمینه چگونگی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این فرصت اساسی است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که انگلیسی‌ها نتوانند منابع خود را در این زمینه منسجم نموده و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی انجام دهند، عواقب بدی برای انگلیس در این زمینه به وجود خواهد آمد.
در صورتی که انگلیس نتواند نتایج تحقیقات خود را تجاری‌سازی کند، سایر کشورها با سرمایه‌گذاری در این زمینه از دستاوردهای تحقیقاتی دانشمندان انگلیسی استفاده خواهند کرد.