موادی جدید برای نسل آینده ادوات الکترونیکی

محققان دانشگاه کوئیزلند استرالیا، فناوری جدیدی در بخش نیمه‌ها ارائه دادند که مسیر ساخت نسل تازه‌ای از سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی را هموار می‌کند.

 محققانی از چند دانشگاه‌ آمریکا و استرالیا به همراه شرکت اینتل دست به ساخت
نقاط کوانتومی مغناطیسی زدند. پیشبینی میشود این نقاط کوانتومی آیندهی صنعت مخابرات
را متحول کرده، تأثیر شگرفی روی کاهش مصرف انرژی داشته باشند. این فناوری به شکلی
است که نقاط کوانتومی در آن میتوانند از هر دو ویژگی الکترون، اسپین و بار، استفاده
کنند. این مسئله باعث شده تا با توسعهی این نقاط کوانتومی بتوان اندازهی ادوات
الکترونیکی را کاهش داد، همچنین اتلاف انرژی را که ذاتاً در این سیستم‌ها وجود دارد،
کم کرد؛ زیرا ادوات الکترونیکی مبتنی بر اسپین، اسپینترونیک، مصرف انرژی بسیار
کمتری نسبت به فناوری بار محور امروزی دارد. از مزایای دیگر این فناوری امکان انجام
آن در دماهای بسیار بالاست؛ چیزی که پیش از این امکان‌پذیر نبودهاست.

عملکرد موفقیت‌آمیز این فناوری در شرایط مغناطیسی دانشمندان را قادر ساخته تا
بهراحتی آن را با فناوری میکروالکترونیک فعلی که مبتنی بر سیلیکون است، در هم
‌بیامیزند. این پروژه باعث افزایش پایداری و بازده در سیستم‌های الکترونیکی و
فناوری اطلاعات میشود که این امر منجر به بهبود زیرساخت‌های مورد نظر برای بخش‌های
مختلف میگردد. محققان امیدوارند بتوانند با این فناوری عملکرد میکروالکترونیک را در
بخش‌های مختلف از جمله سلامت، مخابرات وصنایع دفاعی بهبود بخشند.

این پروژه ماحصل همکاری دانشمندانی از چند نقطهی جهان است که نتایج آن در نشریهی
Nature Materials به چاپ رسیده است.