بررسی نگرش مردم به استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی

براساس مطالعه‌ای که توسط آژانس استاندارد غذایی انگلیس (FSA) منتشر شده است، عواملی مختلفی مانند اعتماد، تجربه‌ی نوآوری‌های فناوری‌های قبلی و… شکل دهنده نگرش‌های عمومی مردم در رابطه با توسعه فناوری‌نانو است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

براساس مطالعه‌ای که توسط آژانس استاندارد غذایی انگلیس
(FSA) منتشر شده است، عواملی مختلفی مانند اعتماد، تجربه‌ی نوآوری‌های
فناوری‌های قبلی، احساس کنترل، نگرش فرهنگی و منبع دریافت اطلاعات، شکل
دهنده نگرش‌های عمومی مردم در رابطه با توسعه فناوری‌نانو است.

این گزارش با عنوان «بررسی نگرش‌ عمومی در زمینه فناوری‌های نوظهور غذایی»،
خاطرنشان می‌کند که عوامل مختلفی بر نوع نگرش مردم بر فناوری‌نانو تاثیر
دارد که جنسیت و اخلاق مهمترین آنها به شمار می‌آیند.

برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از:

 • سطح آگاهی مردم نسبت به فناوری‌نانو پایین است. هرچند
  که عامه مردم دارای نگرش مثبت‌تری نسبت به فناوری‌نانو هستند، اما به طور
  کلی مردم از مزایای بالقوه کاربردهای غذایی فناوری‌نانو مطلع نیستند؛

 • به طور کلی مردم به استفاده از فناوری‌نانو در بسته‌بندی نسبت به استفاده
  از کاربردهای آن در مواد غذایی دارای نگرش مثبت‌تر هستند؛

 • زن‌ها نسبت به مردها از مزایای بالقوه کاربردهای فناوری‌نانو در مواد
  غذایی اطلاع کمتری داشته و نسبت به مردها به خرید مواد غذایی مبتنی بر
  فناوری‌نانو تمایل کمتری دارند. در عین حال افراد مسن‌تر نسبت به سایر
  گروه‌های سنی، به کاربردهای بسته‌بندی فناوری‌نانو دید مثبت‌تری دارند؛

 • به طور کلی نگرانی‌های مربوط به فناوری‌نانو، به اثربخشی، اثرات جانبی
  بلندمدت و توانایی قانون‌گذاران و سایرین به تضمین ایمنی و تضمین توسعه
  مزایای آنها بستگی دارد؛

 • سایر عواملی که بر نوع نگرش مردم بر حوزه فناوری‌نانو موثر است عبارتند
  از: دانش‌علمی افراد، نگرش کلی آنها و منبع دریافت اطلاعات.